En mann fra Risør i begynnelsen av 40-årene må sone 54 dager i fengsel etter at Agder lagmannsrett har kommet til at de ikke vil behandle anken hans.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I Aust-Agder tingrett 26. oktober ble mannen dømt til 90 dager fengsel, hvorav 36 dager betinget, for overtredelser av merverdiavgiftloven. I tillegg ble han dømt til å betale 50 000 kroner i bot. Dette for å ha forsøkt å få tilbakebetalt over 370 000 kroner han ikke hadde krav på. Forholdet skjedde andre halvår i 2014.

Anken til lagmannsretten gjaldt straffeutmålingen som han fant for streng. Mannens forsvarer anførte i anken at riktig reaksjon er betinget fengsel fullt ut, eller for en vesentlig større del. I tillegg mente forsvareren at boten var for høy i forhold til mannens økonomi.

Lagmannsretten ga sitt svar 1. desember, og skriver at:

Lagmannsretten finner det klart at anken over idømt fengselsstraff ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd første punktum. Imidlertid finnes boten satt for høy og endres til gunst for tiltalte i medhold av straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 3.

Resultatet ble at boten ble satt ned fra 50 000 til 35 000 kroner, men at anken for øvrig ble forkastet.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
elektro
atletixny