Samarbeid med og påvirkning overfor fylkeskommunen, som omfatter både vei og videregående skole, blir viktig i 2018 og åra framover. Her er Per Kristian Lunden sammen med fylkesordfører Gro Bråten.

Det er helt sikkert mange meninger om hva som er viktig for Risørs utvikling i 2018. Vi har tatt en prat med ordfører Per Kristian Lunden om hva han ser på som viktigst.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Jon Olav Strand

Helsesenter, firefelts E18 gjennom Risør og oppgradering av Risørveien er de politiske sakene Lunden nevner først når han blir bedt om å fortelle hva han mener blir de viktigste sakene å få på plass politisk kommende år.

– Jeg håper vi kommer godt i gang med det samlokaliserte helsesenteret i Risør sentrum. Vi bør også ha kommet et godt stykke inn i konkret planlegging av nye firefelts E18 gjennom Risør kommune og en avklaring av avkjøringen til Risør sentrum og Fylkesvei 416. Jeg håper vi også har kommet videre med planlegging av en oppgradert Fylkesvei 416 (Risørveien) helt til Vinterkjær, sier Lunden til iRisør.no.

Mye enighet

Ordføreren mener det er mye tverrpolitisk enighet i bystyret, samtidig som det på enkelte områder også er klare skillelinjer.

– Dette gjelder blant annet i forhold til andelen kommunale og private barnehager, samt en del utbyggingsprosjekter slik som bygging av kyststi fra Flisvika til Randvik.

Da har det vært langt enklere når det diskuteres politistasjon eller videregående skole, hvor partiene står sammen for å beholde tilbudene som er i Risør. For politistasjonens del endte det med et positivt resultat, og nå er spørsmålet i den saken mer om hvordan og hvor et samlokalisert politi vil etablere seg i Risør.

– Her vil kommunen være svært lydhøre for politiets ønsker. Politiet er en viktig samfunnsinstitusjon og en viktig offentlig arbeidsplass. Vi trenger også at fylkeskommunen trygger og utvikler den nye videregående skolen i Risør og at denne fortsatt har et bredt tilbud etter at den nye, store videregående skolen i Tvedestrand er i gang.

De store utfordringene

Mange av utfordringene til Risør handler om befolkningstall og forholdene rundt disse. Det handler blant annet om økonomi og om å kunne opprettholde viktige tilbud.

– Folk trives i Risør kommune, men vi skulle gjerne ha en økning i folketallet. Spesielt er det viktig med flere barn og barnefamilier. En avgjørende forutsetning for dette er arbeid og arbeidsplasser i kommunen og regionen og et variert og godt tomte- og boligtilbud i hele kommunen.

Med vekst innen de riktige aldersgruppene vil de statlige overføringene bli høyere. Og det trengs om man også skal få vekst i Risør.

– Kommuneøkonomien strammes til samtidig som det stilles stadig større krav til kommunens tjenester. Jeg håper derfor vi får økonomiske rammer som både gir oss muligheter til å opprettholde de gode tjenestene vi har og samtidig drive et godt utviklingsarbeid, sier Lunden.

Mange ting på lista

Det er mange ting som skal jobbes med, og sammenslåingen til ett Agder om to år, får betydning også for Risør.

– For Risør er det viktig å bli sett og tatt hensyn til. En strategi er å finne gode allianser med andre utkantkommuner, for eksempel i vestre del av Agder. Det er viktig å fortsette arbeidet med at Risør som utkant- og grensekommune ikke blir marginalisert verken i Østre Agder eller hele Agder. 

I tillegg vil Lunden framheve arbeid og folkehelse som viktig elementer for at Risør skal være et godt sted å leve også framover.

– Arbeidet med å samle det nye Agder fylke er i full gang og for Risør er det viktig å bli sett og tatt hensyn til. En strategi er å finne gode allianser med andre utkantkommuner, for eksempel i vestre del av Agder.

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro
spnh-profilann