Her er ordførerens uke, som blant annet inneholder et møte med tysk TV.

Barne- og ungdomsråd (BUR)

Mandag formiddag er det møte i kommunens Barne- og ungdomsråd (BUR) som gir bystyret råd i saker om angår barne- og unge spesielt eller viktige saker der også barn og ungdom må høres. Det gjelder også den nye E18-reguleringen, det er er viktig å spørre barn og ungdom hvordan de ønsker framtidas transportløsninger. Vi tar ellers opp andre saker som elevrådene ved skolene i kommunen har forberedt. Varaordfører Elev Lauvhjell deltar på møtet.

Kammermusikkfest

Risør kammermusikkfest inviterer mandag kveld til festivalens tradisjonsrike sammenkomst i forkant av sommerens festival. Dette gangen foregår arrangementet i Oslo Konserthus. Programmet er allerede lansert, men festivalledelsen ønsker å fortelle mer om dette i både ord og toner. Publikum i Oslo Konserthus får møte flere av musikerne som også blir med til Risør i juni; mezzosopran Ingeborg Gillebo, pianist Håvard Gimse, Frode Haltli på akkordeon og festivalsjef Eirik Raude på slagverk.

E18 kommunedelplan

Tirsdag møtes styret for nye kommunedelplan for E18 til formelt styremøte på Brokelandsheia. Styret består av ordførerne i Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Sammen skal vi planlegge den nye firefelts E18 i samarbeid med utbygger Nye Veier og deres konsulenter. Vi samler en rekke interessehavere i reguleringsarbeidet på dette møtet som har som mål å sette i gang det videre arbeidet på god og effektiv måte. Det er politikere som styrer prosessen, og som har ansvar for forankring i hvert enkelt by- og kommunestyre, men erfarne, faglige rådgivere blir også svært viktig i arbeidet videre. En kommunedelplan med så mange involverte er ganske unik, og den følges også av forskere. Jeg leder styret, mens ordfører Jone Blikra i Kragerø er nestleder.

Vårt lokalsamfunn

Onsdag morgen er jeg sammen med varaordføreren på Risør barneskole der vi i hver vår femteklasse leder undervisningen i programmet ”Vårt lokalsamfunn” som er utarbeidet av Ungt Entreprenørselskap. Opplegget er en oppdagelsesferd i samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.  Programmet tar elevene med inn i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringslivs betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Revisjon

Onsdag ettermiddag er det representantskap, det vil si eiermøte, i vårt felles kommunale revisjonsselskap Agder Revisjon IKS i Arendal. Jeg leder representantskapet som gir strategiske føringer og får orienteringer om selskapet. Agder Revisjon har et eget styre oppnevnt av representantskapet. Blant sakene vi skal diskutere at hvordan revisjonen forholder seg til forsøk på hvitvasking. Det vil si transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller terrorvirksomhet.

Tysk TV

Onsdag kveld møter jeg representanter fra en tysk produksjonsselskap om ser på muligheten til å legge en stor TV-produksjon til Risør i sommer. Foreløpig er det mye som må holdes hemmelig rundt produksjonen, men her er muligheter til god Risør-reklame på tyske fjernsynsskjermer.

Agder 2030

Torsdag er det konferanse om den nye regionplanen Agder 2030 i Kristiansand. På denne konferansen vil deltakerne kunne høre mer om hvordan arbeidet skal foregå, hvordan kommuner og ulike interesseorganisasjoner kan bidra og hvordan vi kan utvikle Agder til en bærekraftig region med gode levekår.

Temark

Torsdag er det representantskap i kontrollutvalgssekretariatet Temark i Kristiansand.

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Eiere er 31 kommuner og tre fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark. Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Temark har kontorer i Bø og Arendal. Det blir også en faglig konferanse der blant annet professor emeritus Jan Fridthjof Bernt folder foredrag om åpenhet i forvaltningen, nærmere bestemt reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen»

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
atletixny
elektro