Kommende uke blir travel for ordfører Per Kristian Lunden. Tre oppdrag hver dag mandag til onsdag, og to hver dag til og med lørdag. Og i tillegg kommer alt det andre som må gjøres…

Søndeled bygg

Mandag formiddag blir det et nytt møte mellom Søndeled bygg AS og Risør kommune. Søndeled bygg har lansert planer for utvikling av Ørsmålen på Søndeled med leiligheter og bryggeanlegg. Det må planlegges hvordan dette prosjektet tas videre og hvordan ansvaret fordeles.

Usus

Mandag ettermiddag er det generalforsamling i Usus i Lillesand. Usus er en æringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og Telemark. Det jobbes spesielt med gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder. Risør kommune er medeier i selskapet og flere bedrifter i Risør er medlemmer og har nytte av den kompetansen USUS tilbyr. Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner eier tilsammen litt over halvparten av selskapet som har hovedkontor i Kristiansand.

Næringsselskap

Mandag kveld er det generalforsamling i Aust-Agder Næringsselskap AS i Arendal. Næringsselskapet investerer i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder ved å gå inn med aksjekapital og dermed bli medeiere i bedriftene. Videre kan selskapet også bidra med kompetanse inn i porteføljebedriftene ved deltakelse i bedriftenes styre.

Aust-Agder fylkeskommune eier litt over halvparten selskapet. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening. Den eiermessige fordelingen er 67 prosent offentlig og 33 prosent privat. Næringsselskapet har en exit-strategi som gjør at man selger seg ut av selskapene etter en viss tid. Risør kommune er medeier i næringsselskapet og flere bedrifter i kommunen har hatt nytt av selskapets investeringer.

Miljø og klima

Tirsdag formiddag er det nytt møte i kommunens forum for miljø og klima. Her gjennomgår vi ulike miljø- og klimatiltak i kommunen og hvordan klimaeffekten måles.

Regulering E18

Tirsdag er det nytt møte mellom nøkkelpersoner i det felles kommuneplanarbeidet for ny E18 Dørdal – Grimstad. Vi arbeider fortsatt med målformuleringer som igjen henger sammen med silingen og vektingen av de ulike alternativene for hvor veien skal legges i terrenget. Jeg reiser enten til Nye Veiers kontor i Bamble eller leder møtet via Skype.

Durapart

Tirsdag ettermiddag er det generalforsamling i virksomheten Durapart der Risør kommune er deleier og der Durapart har en avdeling ved Vinterkjær. Durapart har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben.

Barnehager

Tirsdag kveld inviterer jeg til et åpent politisk temamøte om barnehagesektoren i Risør kommune. Hovedmålet er å øke kunnskapen og samforståelsen av utviklingen i barnehagesektoren og eventuelt få fram eventuelle interessekonflikter gjennom å klargjøre de lovmessige og politisk vedtatte rammer barnehagesektoren i Risør er underlagt. Hvilke vurderinger som gjøres administrativt og hvilke som gjøres politisk. De kommunale og private barnehagene får kommentere og utdype det rådmannen legger fram og eventuelt gi råd og underlag for politiske vurderinger. De politiske vurderingene skal ikke gjøres i dette politiske temamøtet, men tas tilbake til de ulike partigruppene og eventuelt komiteer og bystyret.

RTA

Onsdag morgen er det generalforsamling i vårt regionale avfallsselskap RTA (Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap)på Lyngørporten. Avfallsselskap AS ble etablert i 1997 eies av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og har ansvar for innsamling og håndtering av avfall og slam i de fire kommunene. RTA er en av østregionens viktigste kommunale samarbeid. Hovedanlegget til ligger på Hestemyr i Risør.

Sørlandsrådet

Onsdag er det møte i Sørlandsrådet på rådhuset i Evje. Sørlandsrådet er sammensatt av regionrådsledere, fylkesordførere og ordførere i Kristiansand og Arendal. På måtet skal blant annet landsdelens samferdselsprosjekter prioriteres og et felles levekårsprosjekt skal planlegges videre.

Kulturskolen

Vi går inn i Kulturskolens Festuke med utstillinger og konserter i hele østregionen. Jeg deltar på konsert i Risør rådhus onsdag kveld.

Historiebok

Torsdag samler prosjektet Risør byhistorie interesserte i Risørhuset til å høre mer om kvinner og kvinnefrigjøring i Risør. Politisk kvinnehistorie er en del av temaet og dagens politikere er invitert til å delta.

Formannskap

Formannskapsmøtet i Risørhuset er tilpasset til å begynne etter byhistorie-arrangementet og holdes også i Risørhuset. Blant sakene i formannskapet er kommunal støtte til Risør By AS og søknad om støtte til festivalene i kommunen.

Utviklings- og kompetansefond

Fredag er det generalforsamling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond der Risør kommune er blant eierne. Jeg leder også valgkomiteen i fondet. Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. 

Jordøya

Fredag ettermiddag er det generalforsamling i Jordøya Tomteutvikling AS. Dette interkommunale selskapet utvikler et tomteområde for et nytt Biozin-anlegg i Åmli. Biozin er en ny type bio-drivstoff som utnytter skog til biomasse. Anlegget kan bli en viktig arbeidsplass for hele regionen og er også viktig for skogbruket.

Fredningsfest

Lørdag inviterer Gjerstad kommune, Gjerstad historielag og Aust-Agder fylkeskommune til fredningsfest på Eikelands Verk. Området på Eikelands Verk har nylig blitt fredet og dette skal feires med utstilling og et rikholdig program.

Aktive Fredsreiser 20 år

Lørdag ettermiddag markerer Aktive Fredsreiser sitt 20-årsjubileum og deler samtidig ut prisen ”Fangenes testamente” på Fredshuset. Prisen deles denne gang ut til psykiater Lars Weisæth. Det er all grunn til å gratulere Aktive Fredsreiser med jubileet. Virksomheten er en sentral bedrift i Risør Næringsliv og og samtidig en svært viktig holdningsskaper for ungdom i hele landet. Svært mange i Risør har et forhold til Aktive Fredsreiser gjennom skoleturer til Polen og Tyskland.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny
spnh-profilann