Bård Vestøl Birkedal, Næringssjef i Risør kommune.

Den nye næringssjefen, Bård Vestøl Birkedal, frykter for at en ny E18 som kommer langt fra dagens trase gjennom Risør vil være en katastrofe for kommunen.

Næringssjefen har sendt følgende leserinnlegg til oss:

Nå er det alvor!

Ny e18 fra Tvedestrand til Dørdal sammen med ny adkomstvei til Risør kan gi et stort løft for Risør, og for hele Østre Agder. Nå åpnes det imidlertid for at Vegårshei tas med i planområdet, og at ny e-18 kan strekkes langt fra dagens trase gjennom Risør. Dette kan få katastrofale følger for Risør især, men og for hele det regionale bo- og arbeidsmarkedet.

Setter du i dag et punkt på Frydendal i Risør, og trekker passeren ut til en pendleavstand på 45 minutter finner du om lag 6500 arbeidsplasser. Det betyr, litt forenklet, at dersom du er bosatt på Frydendal har du i dag 6500 arbeidsplasser å velge mellom.

Med en helt ferdig utbygd e18 fra Langangen til Grimstad (inkludert vei som bygges i dag), og med en helt ny Risørvei med 80 km/t er vi oppe i 33 000 arbeidsplasser i Agder, og om lag 8000 arbeidsplasser i Telemark fra det punktet i Risør. Vi har altså med hjelp av en fullstendig utbygd e-18, og ny Risørvei gått fra ca 6500 til ca 41 000 arbeidsplasser å velge mellom med utgangspunkt fra Risør.

Et regionalt arbeidsmarked

Risør vokser og synker sammen med et regionalt bo- og arbeidsmarked i Østre Agder. Desto større dette markedet er, og desto tettere integrert det er, desto bedre er det for hele regionen.

Tettere integrerte bo- og arbeidsmarkeder bidrar i seg selv til verdiskapning fordi store arbeidsmarkeder fungerer bedre enn små. Dette skjer for det første ved at en arbeidssøker i et stort marked lettere kan finne frem til en stilling hvor man kan bruke alle sine egenskaper, og være fullt ut motivert for innsatsen. Tilsvarende vil det for en bedrift være lettere å få en i søkerbunken som passer perfekt etter de behovene bedriften har. Denne bedre matchingen gir høyere produktivitet i hele den regionale økonomien.

Større arbeidsmarkeder fungerer også bedre fordi læring og kompetanseutvikling skjer mye raskere her. Dette fordi vi da kan ha kunnskapsnettverk, kompetansehevingstilbud, etterutdanning, og utdanning i seg selv som er tilpasset behovet i markedet. Videre er det et viktig poeng at vi bytter jobb oftere i større arbeidsmarkeder. Og når du bytter jobb tar du med deg noe kompetanse. Man kan kanskje si at det er negativt for bedrifter som mister en kompetanse, men dette har vist seg å være bra for den regionale verdiskapningene i sum.

Ingen har oversikt over hvordan arbeidsmarkedet ser ut, og hva som vil skape de store verdiene om 10-15 år. Det vi imidlertid kan være helt sikker på at evnen til læring, utvikling og omstilling kommer til å bli stadig viktigere, og dette vil det være lettere å få til i et større arbeidsmarked. Ny e18 fra Tvedestrand til Dørdal og ny fv416 (Risørvei) kan bidra til at vi får et tettere integrert, og større bo- og arbeidsmarked i regionen.

Eksempelet innledningsvis viser at ny vei vil gjøre det å bo i Risør enda mer attraktivt. Vi vet at det i dag er en del bedrifter i Risør, særlig innenfor kompetanseintensive næringer, som sliter med rekrutteringen. For en bedrift lokalisert i Risør har på samme måten som antallet arbeidsplasser en jobbsøker kan se etter, også rekrutteringsbasen, altså antallet potensielle arbeidstagere som kan nå punktet innenfor akseptabel pendleavstand, økt betraktelig.

Et annet poeng er at nedslagsfeltet for bedrifter som selger tjenester og produkter direkte til privatmarkedet eller lokale bedrifter øker betraktelig. Bedrifter som selger tjenester ut i verden vil med ny e18 og fv 416, også få en kortere reisevei til flyplass. Det å drive bedrift i Risør blir altså også mer attraktivt.

Et stort «men»

Det er et stort men her. Tallene og effektene vist til tar utgangspunkt i at vi får fornuftige påkoblingspunkt på ny e-18, og at trafikken på Risørveien går i 80 km/t.

Med en ny e18 gjennom Vegårshei som det nå åpnes opp for, risikerer vi et helt annet scenario. Motorveier med fartsgrenseregulering opp mot 130 km/t gir sannsynligvis ikke Risør kommune mer enn én avkjøring. Det kan da bli så langt til e-18 at Risørboere som skal vestover velger å kjøre eksisterende e18 (som nå blir fylkesvei) til Tvedestrand før man kobler seg på ny e 18, mens de som drar østover først kommer på ny e18 på Brokelandsheia. Vi vil da få en lengre adkomstvei til Risør som også gjør pendleveien til Risør lenger. Risør vil da i mindre, heller enn større grad, integreres i et bo- og arbeidsmarked. Dette er katastrofalt for rekrutteringen til næringslivet i Risør, for pendlere bosatt i Risør, men og for regionens samlede bo- og arbeidsmarked.

For bedriftene som er lokalisert på Akland (som samlet sett omsetter for langt mer enn alle bedriftene på Brokelandsheia til sammen) blir effekten av dette veivalget også formidable. Reiseveien fra industriområdet til e-18 blir først ned til den nye adkomstveien til Risør før man må dra videre opp til e18. Vi får da en reisevei på om lag 5-6 km før man er på e-18. Dette er katastrofalt for bedrifter som er avhengig av effektiv logistikk og god infrastruktur. Hvordan kommer disse bedriftene til å tenke om fremtidig lokalisering og videre utvidelse med et slikt scenario?

Negativt for hele regionen

Risør tåler ikke å bli koblet mer av det regionale bo- og arbeidsmarkedet, men like viktig er det at uten vekst i Risør svekkes hele det regionale bo- og arbeidsmarkedet. Vår samlet evne til verdiskapning synker, og tyngdepunktet lengst øst i fylket svekkes.

Nå er det derfor alvor. Ingenting er bestemt, men alle krefter må nå mobiliseres for at vegløsningen for Risør kommune og Risør sentrum blir bedre og ikke dårligere enn dagens, både når det gjelder reisetid, trafikksikkerhet og regionens evne til verdiskapning.

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef Risør kommune.