En mann i 40-årene fra Risør er dømt til 30 dagers fengsel for et trygdebedrageri på 135 000 kroner. Soningen får han gjennomføre hjemme med fotlenke.

Tekst og arkivfoto: Tore Myrberg

Bedrageriet skjedde over en periode på ni måneder, hvor mannen unnlot å føre opp 556,6 timer han hadde jobbet mens han fikk arbeidsledighetspenger utbetalt fra NAV. Dette førte til at han i perioden til sammen fikk utbetalt litt over 135 000 kroner for mye.

I retten 5. september erkjente mannen de faktiske forholdene, men framholdt at bedrageriet ikke var gjort med vilje. Han forklarte selv at utbetaling feriepengeutbetalinger og salg av gjenstander gjorde at han ikke fikk med seg at han fikk utbetalingene fra NAV.

Den dømte mannen sier selv at det ikke var en bevisst svindel, da han hadde penger og ikke trengte pengene fra NAV.

Aust-Agder Tingrett mente imidlertid at mannen gjorde dette forsettelig for å oppnå en uberettiget vinning.

I straffeutmålingen mente forsvareren at mannen kunne dømmes til samfunnsstraff, men dette var ikke retten enig i.

De allmennpreventive hensyn veier tungt ved trygdebedrageri. Det dreier seg om misbruk
av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig
og riktig beskrivelse av sin økonomiske og sosiale situasjon. For mange vil sperrene mot å
begå denne form for kriminalitet være lav, siden det er fellesskapet og ikke enkeltpersoner
som er offer for forbrytelsen. Det er derfor av grunnleggende betydning at denne type
overtredelser møtes med en følbar reaksjon, i alle fall når det, som her, gjelder et bedrageri
av et større beløp, jf. uttalelsene i Rt-2013-416. Det fremgår av Rt-2008-1386 at det
ved førstegangsovertredelse som hovedregel bør reageres med ubetinget fengsel når et
trygdebedrageri gjelder beløp over folketrygdens grunnbeløp. Den veiledende grensen
skal ifølge samme dom knyttes til grensen på gjerningstiden. I vår sak er beløpet ca. 42 000 kroner høyere enn snitt-grunnbeløpet i den aktuelle perioden.

Under hovedforhandlingene var imidlertid aktor og forsvarer enige om at mannen er egnet for å sone straffen med elektronisk kontroll, det vil si en fotlenke, noe retten var enig i.

Det ble ikke idømt saksomkostninger.