Arbeidet med å beholde tre arbeidsplasser innen Helfo i Risør, fortsetter for fullt. I det minste håper ordføreren i Risør at nedleggingen utsettes.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Avgjørelsen om at kontoret i Risør med tre ansatte skal legges ned ble tatt av regjeringen i april. Per Kristian Lunden har imidlertid ikke gitt opp kampen for å beholde arbeidsplassene i Risør.

– Jeg har ikke gitt slipp på håpet, selv om det blir vanskelig. En mulighet er at nedleggingen utsettes fra den planlagte datoen 1. januar 2020, sier Lunden til iRisør.no.

Risør mister tre offentlige arbeidsplasser

Ny behandling

Det er en gruppe representanter fra Senterpartiet som nå har fått til at det blir ny behandling av saken. Den kommer da både opp i Stortingets helse- og omsorgskomité og i Stortinget før jul.

– Jeg har fått med meg styret i Østre Agder på et brev fra Risør kommune til komitéen der vi setter et stort spørsmålstegn ved samfunnsnytten av å legge ned de statlige Helfo-arbeidsplassene i Risør, sier Lunden.

Han mener hele saken er et eksempel på noe han ser på som viktig også på et overordnet plan.

– Det handler om hvordan mindre kommuner kan opprettholde og helst skaffe nye statlige arbeidsplasser. Digitaliseringen i samfunnet burde gi muligheter til det, men det motsatte skjer. Statlige arbeidsplasser sentraliseres og digitalisering ser ut til å påskynde sentraliseringen.

Burde fått flere arbeidsplasser

Helfo står for Helseøkonomiforvaltningen, og det arbeidet som gjøres i Risør er ikke bundet opp av at det må ligge på et spesielt sted.

– Ved Helfo i Risør har de et veldig godt fagmiljø og stor kompetanse. Det burde være et godt grunnlag for å få flere statlige arbeidsplasser ved Helfo i Risør – ikke at de forsvinner.

Nå er realiteten at de tre som jobber ved Helfo i Risør er tilbudt arbeid i Tønsberg eller Fredrikstad.

Her er uttalelsen som er sendt fra Risør kommune og Østre Agder regionråd i sakens anledning:

Uttalelse fra Risør kommune og Østre Agder regionråd om nedlegging av HELFOs arbeidsplasser i Risør

Formannskapet i Risør kommune er av den oppfatning av det er dårlig samfunnsøkonomi å legge ned arbeidsplassene ved Helfos kontoret i Risør. Helfo i Risør har ansatte med dyp og spesialisert fagkunnskap. Dette burde heller gi muligheter til å utvikle kontoret i Risør, framfor å legge det ned. For eksempel burde Risør-kontorets kompetanse rundt yrkesskade kunne utvikles med kontorsted i Risør.

En rask digitalisering i alle deler av samfunns-og arbeidsliv burde også gi grunnlag til å opprettholde en mer desentralisert kontorstruktur i Helfos organisasjon enn det som nå foreslås. Digitalisering gir et svært godt grunnlag til desentralisering av viktige statlige arbeidsplasser og dermed styrke distrikter med svak næringsvekst. Nå skjer det omvendte, og det er beklagelig.

Kontoret i Risør er foreslått lagt ned 1. januar 2020. Kontoret har hatt fem ansatte, to av disse har gått av med tidligpensjon i løpet av de siste tre år. De tre gjenværende ansatte ved kontoret er tilbudt kompenserende økonomiske og praktiske tiltak ved flytting til Helfos kontorer i Tønsberg eller Fredrikstad. Det synes også som ansatte over 60 år skyves mot en avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 år. Dette strider mot regjeringen mål for sysselsetting og seniorpolitiske tiltak. Hvis beslutningen om å legge ned Helfo-kontoret i Risør opprettholdes, burde det legges opp til en langsommere og mer fleksibel nedtrapping. Det vil gi Helfo mulighet til å ivareta viktig kompetanse og spare utgifter.

Vi oppfordrer med denne begrunnelsen til en revurdering av nedlegging av Helfos kontor i Risør fra 1. januar 2020.

Med vennlig hilsen
Per Kr. Lunden, ordfører i Risør

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
spnh-profilann
atletixny