Foto: Sparebank 1

Neste uke blir det trolig vedtatt en lokal forskrift i Risør som gjør at folk som har nedgravde oljetanker på tomta må fjerne disse på en forsvarlig måte.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Sparebank 1

Det er Miljø- og teknisk komité i Risør som har saken til behandling, og det er faren for forurensning som ligger bak. Dessuten har man fra Regjeringens side jo vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin. Dette trer i kraft 1. januar 2020.

Utfordringene ligger da videre i at de nedgravde oljetankene utgjør en fare for forurensning, og allerede i dag skjer det rundt 100 lekkasjer årlig fra denne typen på landsbasis. Hvor mange nedgravde oljetanker man har i Risør finnes det imidlertid ingen oversikt på.

Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker finnes i forurensningsforskriften kapittel 1. Kapittel 1 i forskriften er en frivillig forskrift for kommunen, og denne trer bare i kraft dersom bystyret vedtar å fastsette en lokal forskrift. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å vedta en slik forskrift.
Rådmannen innstiller derfor på at lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker sendes ut på høring.
(Hentet fra resymeet i sakspapirene til Miljø- og teknisk komité i Risør)

Tall kommunen har hentet inn tilsier at oppryddingen etter en lekkasje kan være betydelig. Ifølge If Skadeforsikring snakker man om alt fra 20 000 kroner til flere millioner. Samtidig estimerer man kostnaden for å tømme, rense og/eller fjerne en slik tank før det skjer en lekkasje til å ligge på 20 000 kroner.

Det er eier av tanken som har ansvaret, både for kostnadene ved fjerning og konsekvensene ved en eventuell forurensning. Så langt har imidlertid ikke kommunen hatt noen mulighet til å pålegge noen til å fjerne en oljetank som det ikke har kommet utslipp fra.

Med den nye, lokale forskriften vil kommunen få denne muligheten, og det vil kun i særlige tilfeller kunne gis en tillatelse at oljetanken ikke graves opp. Og selv da skal det dokumenteres forsvarlig tømming av tanken, oljetankens tilstand og at oljeavfallet er levert godkjent mottak.

Dersom Miljø- og teknisk komité vedtar den lokale forskriften for nedgravede oljetanker, vil forskriften bli lagt ut på høring.