– Billigst og best med utbedring av Risørveien

Statens Vegvesen konkluderer med at det både er billigst og best om man dropper tankene om en helt ny Risørvei i mer direkte linje.

Tekst: Tore Myrberg

I en rapport som politikerne nå får på bordet slås det fast at en helt ny trasé nok vil være halvannet minutt raskere. Samtidig vil den løsningen både være dyrere og gå i områder som vil kunne skape mer konflikter.

Statens Vegvesen anslår at det vil koste 440 millioner kroner inklusive merverdiavgift dersom man beholder eksisterende fylkesvei 416 på deler av strekningen. Men, de vil legge nye vegtraséer rundt Lindstøl, Bossvika og Moen. Det ligger også inne i kostnadene at man får gang og sykkelvei på hele strekningen opp til Vinterkjær. Dette forutsetter at det hele bygges samtidig.

Det sies også i rapporten at det ligger en mulig feilmargin på hele 40 prosent i anslaget.

Raskere uansett

En slik vei (rød trasé) vil redusere reisetiden fra Frydendal til Vinterkjær med litt over to minutter, da man beregner en gjennomsnittshastighet på 75 km/t.

Dersom man legger veien i blå eller grønn trasé vil tidsbesparelsen være på ca. 3,5 minutter, og de som pendler vestover vil få rundt to kilometer kortere vei. Samtidig er det miljøhensyn som vil skape konflikter om man velger en av disse løsningene.

Konklusjonen fra Statens Vegvesen

Silingsrapporten viser at tidsbruken vil gå ned ved alle alternativene til ny veg til Risør. Hvilke av de tre ulike alternativene som vil best effekt på tidsbruk vil bl.a. være avhengig av plassering av nytt kryss på E18. Signaler fra arbeidet med ny E18 er at krysset bør bli liggende rundt Vinterkjær/Bruråsen. Tidsmessig er det ikke et av alternativene som skiller seg helt klart ut. Det er også stor usikkerhet på hvor mye resttrafikk det vil bli på dagens fv. 416 ved blå og grønt alternativ.

Både blå og grønn korridor har potensielt vesentlig høyere konfliktgrad enn rød. Både temaene naturmangfold og friluftsliv/by- og bygdeliv vil høyst sannsynlig vil ha store negative konsekvenser ved bygging av ny veg i blå eller grønn korridor.

Kostnadsmessig viser foreløpige tall at en veg i rød korridor vil kunne bli 30 % billigere enn veg i blå eller grønn korridor. I rødt alternativ er det lagt inn gang- og sykkelveg langs resterende deler av fv. 416. Det vil med rød korridor også være mulig å bygge vegen ut i etapper dersom det skulle bli behov for det.

I en helhetsvurdering framstår rød korridor helt klart som beste alternativ (minst konfliktfylt/mest nyttig), og blir derfor anbefalt i videre arbeid med kommuneplanens arealdel. Blå og grønn korridor blir anbefalt å ikke bli vurdert videre, da disse fremstår som med et høyt potensial for å kunne bli svært konfliktfulle og kostnadskrevende.

Drøftes i formannskapet

Første anledning for politikerne i Risør til å diskutere saken kommer i formannskapet førstkommende torsdag. I forkant av møtet har ordfører Per Kristian Lunden sendt ut en orientering. Der forteller han at kommunen har blitt rådet til å ta ut ny fylkesvei 416 av planområdet for ny E18.

– I møte mellom Risør kommune og Vegvesenet, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Arendal onsdag 28. november anbefaler alle instansene at Risør kommune nå tar Fv. 416 ut av planområdet for ny E18 og inn i vårt arbeid med rullering av kommuneplan. Et arbeid som allerede er i gang. Jeg vil sammen med rådmannen ha et møte med Nye Veier for å drøfte hvordan vi gjør dette i praksis. Nye Veier hadde uansett ikke tatt noe planleggings- og finansieringsansvar for Fv. 416 utover selve krysset (eventuelt flere kryss) på E18 og påkjøringsveiene til krysset, skriver Lunden.

Det skal ikke være noen stor forskjell i hvor raskt en eventuell ny Risørvei kan komme på plass, selv om man tar større ansvar selv i Risør kommune.

Det som fortsatt også er et usikkerhetsmoment, er hvor det nye krysset kommer dersom man får ny E18 på plass.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny