Huset til sjømannsforeningen i Risør har en unik plassering ute ved Kastellet. Her tilgangen for allmennheten god, og det trengs ikke gjøres noen tiltak.

Etter en befaring for området Tangen og Kastellet har rådmannen laget en lang liste over ting som må gjøres for å sikre allemannsretten.

Tekst: Tore Myrberg

I neste uke skal både Formannskapet og Miljø- og teknisk komité behandle en sak om tiltak som skal tilrettelegge og forbedre muligheten for allmennheten til å ferdes i området. Det har naturlig nok ført til mye debatt.

I sitt eget resyme i saken skriver saksbehandleren på vegne av rådmannen at det gjennom årene har skjedd en gradvis privatisering av området. Nå ønsker man å rydde opp i gammelt grums.

Fra saksbehandlers resymé:
Formannskapet og Bystyret skal ta stilling til rådmannens vurdering av allemannsretten i dette området, og om den blir ivaretatt sett opp mot de ulike tiltakene. Det skal videre tas stilling til de forhold som rådmannen innstiller på som fremkommer av oversiktstabellen i innstillingen, og i hvilke områder det bør plasseres skilt som viser til offentlige gangveier og friområder.

Flere av tomteeierne som nå blir berørt har gitt sine tilsvar, og flere av tilfellene er det uenighet om de faktiske forhold. Listen under er derfor ikke nødvendigvis den endelige fasit, men forslag fra rådmannen om hva som bør gjøres.

1. Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94
Forholdet rundt eiendomsgrense og brygge er uklare. Rådmannen åpner egen sak hvor dette følges opp.
2. Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93
Forholdet rundt eiendomsgrense og brygge er uklare. Rådmannen åpner egen sak hvor dette følges opp.
3. Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92
Ingen.
4. Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91
Bod og private gjenstander på kommunal grunn fjernes.
5. Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90
Eier må fjerne platting og gjerde på kommunal grunn, som er oppført ved inngangspartiet til sin bolig. Eier må videre flytte gjerdet i ytterkant av bryggen, til eiendomsgrensen mellom sin bryggeplatting og kommunal grunn.
6. Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18
Murte trapper til sjøen og badestige forblir urørt, og til allmenn benyttelse.
7. Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89
Risør kommune fjerner prydbusker som er plantet i gangveien.
8. Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88
Eier må fjerne stakittgjerde, fyllmasse, og private gjenstander på kommunal grunn. Busk fjernes av Risør kommune. Skiferplatting godkjennes midlertidig, men må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
9. Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87
Risør kommune fjerner prydbusker som er plantet i gangveien.
10. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86
Eier må fjerne bed som de har anlagt langs gangveien. Det gis midlertidig tillatelse til skiferplattingen ved inngangspartiet, men den må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
11. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85
Eier må fjerne private gjenstander, platting og brygge på kommunal grunn.
12. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81
Eier må fjerne brygge på kommunal grunn.
13. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80
Eier må fjerne levegg og bod på kommunal grunn.
14. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250
Leieavtalen på bnr. 1250 inngått mellom kommunen og eier løper videre. Dersom planene for området endres, kan kommunen si opp avtalen.
15. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78
Risør kommune vil sørge for markering/skravering av gangveien på asfalt. Avløpsledninger over kommunalt friområde må fjernes av eier ved fremtidig tilkobling til offentlig avløp. Det opprettes videre en egen sak på kartlegging av eksisterende grenser.
16. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77
Ingen.
17. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29
Ingen.
18. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28
Søknad om kjøp av kommunalt areal behandles som en egen sak.
19. Gustavs pønt
Eierne må fjerne båtene sine og Risør kommune fjerner båtstativet.
20. Kastellet
Ingen.
21. Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96
Ingen.
22. Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95
Forholdene rundt eiendommens grenser behandles som egen sak.
23. Tangengata 26 A og B Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37
Eierne av disse eiendommene må markere grensen mot kommunal grunn med gjerde.
24. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38
Ingen.
25. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123
Den midlertidige tillatelsen til å anlegge og ha trapp på kommunal grunn løper inntil videre ihht.til tidligere vedtak.
26. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66
Forholdene rundt eiendomsgrense mellom «Kornbrygga» og kommunens grunn behandles som egen sak.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro