Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Knut Henning Thygesen. Han har en klar formening om hva politikerne på Agder må kreve i forhold til utenlandske vogntog på norske veier.

VOGNTOG PÅ GLATTA

Av Knut Henning Thygesen Rødt Agder/Risør

Stadig flere østeuropeiske vogntog svekker trafikksikkerheten på E-18. – 8 av 10 ulykker skjer med utenlandske sjåfører. Biler uegnet for vinterføre, underbetalte, hardt pressa sjåfører uten ferdigheter på vinterføre og manglende kontroll, er blitt politikk. Utviklingen, med stadig mindre styring, er alvorlig.

Utviklingen går feil vei. Gods blir overført fra jernbanen til vei, og EØS åpner for at utenlandske sjåfører kan kjøre varetransport innad i Norge, såkalt kabotasje. Sørlandet er kanskje den landsdelen der vinterføret er vanskeligst med store snømengder og vekslende føre. Ulykkene har også vært mange i vinter, vogntoga flere og større. Generelt er ulykkesrisikoen for utenlandske vogntog tre ganger høyere enn norske.

3000 vogntog kommer daglig over grensa til Norge. I fjor økte antallet vogntog på norske veier med 40000. Sju av ti utenlandske sjåfører får dårlig lønn, helt ned i 30 kroner timen, kjøre- og hvilebestemmelsene overholdes ikke. De ulike konkurranseforholdene i transportbransjen presser også norske sjåfører. Det fører til sosial dumping, dårligere rekruttering i bransjen i Norge, og det svekker nytenking hvor transportsektoren utvikler kombinasjonen med båt, tog og bil, med mer effektive systemer.

Samtidig taper godstogene i konkurransen. I år reduserer Norges største godstransportør CagoNet virksomheten på tog med 20%, bl.a. på Sørlandsbanen. 30% av godset fra PostNord skal over på bil i første omgang. Det betyr økning på flere tusen trailere på E-18, og 30000 flere lange lastebiltransporter på norske veier. Denne utviklingen bekymrer alle unntatt regjeringa, som styrer rammebetingelsene for vei og bane. Deres politikk går stikk imot det de sier. Det de sier er at de skal redusere utslippene fra transport kraftig av miljøhensyn og føre gods fra vei til bane. De sier de er for miljø. De sier de er for økt trafikksikkerhet. Det samme sier kommunepolitikerne på Agder.

I EU diskuteres nå full liberalisering av transporten, den såkalte «EUs veipakke.» I dag er kabotasje begrenset til at utenlandske vogntog kan kjøre 3 turer over 7 dager innad i Norge og må ikke returnere til hjemlandet før de tar nye turer innad i Norge. Kabotasje kan om få år bli sluppet fritt gjennom EØS. Noe av det samme gjelder for turbusser.

Gradvis innføres «fri konkurranse» i transportsektoren, den politiske, offentlige styringen svekkes. Taperne er miljøet, sikkerheten, arbeidsforholda, og norske arbeidsplasser som erstattes av billig utenlandsk arbeidskraft. I dag er transportsektoren en viktig næring for distriktene med nær 80000 ansatte.

Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Lastebileierforbund, Norsk Lokomotivforbund, Norsk Jernbaneforbund, Miljøbevegelsen og en rekke andre organisasjoner protesterer på den fortvilte utviklingen i transportsektoren. De stiller en rekke krav både til regjering og EU. Det er viktig at fylkespolitikerne på Agder deltar i protesten og reiser konkrete forslag som kan snu utviklingen; – full kontroll på grensa og hyppigere på veiene, strenge krav til akseltrykk, vinterdekk, krav om sertifikat for glattkjøring, egne hvilerom for sjåførene, krav om at autopass og bøter blir betalt på stedet, et klart nei til «EUs nye veipakke,» overføring av gods fra vei til båt og bane, er blant de kravene norske politikere, ikke minst på Sørlandet må kreve.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny