Knut Henning Thygesen, Rødt.

Knut Henning Thygesen er ordførerkandidat for Rødt i Risør og står på andreplass på partiets fylkestingliste. I dette leserinnlegget handler det om bompenger.

ØSTRE AGDERS NYE BOMPENGEHVERDAG
AV Knut Henning Thygesen, listekandidat for Rødt.

Utbyggingen av E-18 gjennom fylket vårt bygges nå ut til firefelts motorvei for titalls milliarder. Regjeringen har bestemt at hele denne utbyggingen forutsetter bompengeavgift. For det statlige A/S-et «Nye Veier» (NV) som bygger øst i Agder vil trolig rundt 40% bli dekket inn via bompenger. (Gjennomsnittet for Nye Veiers utbyggingsprosjekter er 43%)

Med den utbyggingstakten og finansieringsmodellen som er regjeringens politikk, vil det antakelig koste rundt 150kr. en vei, om du kjører fra Kragerø, – forbi Risør, Tvedestrand og Arendal, når veien er ferdig. Rødt er imot denne politikken. Vi mener den rammer usosialt og særlig pendlere som er avhengig av bil. Rødt mener at veier – som alle er avhengige av – skal betales over statsbudsjettet som før i tida og at Stortingen burde satse mye mer på kollektivtransport, inklusive tog. Rødt mener det overinvesteres i veistrekninger som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme og er veldig miljøødeleggende.

2019 blir det heftigste bompengeåret fram til nå. Regjeringen og FrP-samferdselsministerens bompengeveiutbygging har økt antall bommer i Norge fra 170 til 245 og inntektene fra bompenger blir i år rekordstore; 11mrd. og ser ut til å øke. Regjeringen har bestemt at utbyggingsomfanget og tempoet forutsetter bompengefinansiering. Inn i denne årlige summen på 11. mrd. går bl.a. betaling av renter på lån og drift av bommene. Det gjør også årslønna på 1,633 mill. til dir. Trond Juvik i vårt distrikts bompengeselskap «Ferde», som regjeringen har gitt oppdraget.

Regjeringen og samferdselsministerens taktikk er å ikke snakke om bompenger før veiutbyggingen er vedtatt, slik vi ser det for strekningen Dørdal-Tvedestrand. Den har en prislapp på mellom anslagsvis 10 til 15mrd. alt etter trasévalg, kvalitet og miljøhensyn. (NVs kostnadsberegning er 16,5 mill. men de mener de kan få prisen noe ned). På skriftlig spørsmål i Stortinget fra Rødt i vinter, ville ikke samferdselsministeren si noe om bompengenivået på denne strekningen.

Vårt anslag for bompengeavgift er basert på gjennomsnittlig bompengeandel for Nye Veiers prosjekter som er 2,5kr. pr. km. (NVs egne tall). Strekningen Dørdal-Tvedestrand er i NVs kart satt til ca. 50km. (Alt etter trasévalg) Det gir en pris på minst 100 kr. en vei om vi presenterer et snilt svar på regnestykket. I tillegg kommer strekningen Tvedestrand-Arendal på 44kr. som er vedtatt. Det er først i «Bompengeproposisjonen» at Stortinget gir et mer nøyaktig tall. Det skjer etter at planarbeidet og kostnadsberegningene er ferdig.

I regjeringserklæringen står det at «bom på sideveiene som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.» Det betyr at det åpnes for bompenger også på sideveiene når ny motorvei står klar forbi Risør. Det må vi være klar over, og ta klart avstand fra.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro