Nye Veier er villige til å bygge ny Risørvei fra nye E18 til Dørsdal, samt gi 100 millioner kroner til videre veibygging på strekningen Dørsdal – Østebø.

Tekst: Tore Myrberg

Dette er er klart etter at kommunen og Nye Veier møttes mandag for å få på plass en avtale i veisaken.

Forutsetningen er at man velger Barlinddalen som linje for nye E18, noe som samtidig betyr at området Torbjørnsdal blir spart.

– Dette er en langt bedre avtale enn jeg realistisk hadde turt å håpe på, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Utligner ulemper

Han mener kompensasjonen man får fra Nye Veier i stor grad utligner ulempene ved å velge Barlinddalen.

– Den avgjørende kompensasjonen er betydelig støtte til kraftig utbedring av Risørveien, fylkesveg 416, der Nye Veier skal bygge ny vei fra Vinterkjær til Dørsdal utenom Moen sentrum. I tillegg bevilges 100 millioner kroner (120 mil, inkludert mva.) til videre veibygging på Fv. 416. Dette forutsetter at også Agder fylkeskommune bidrar. Dette har gitt en helt unik mulighet til en kraftig oppgradering av Risørveien, som vi ellers aldri hadde fått.

I tillegg vil det legges til rette for næringslivet på Moland, selv om de mister utstillingsvinduet mot E18.

– Det er avtalt gode tilførselsveier som sikrer transport av varer og folk på en god måte.

Behandles om en uke

22. august skal saken behandles i bystyret i Risør, og Per Kristian Lunden er klar på hva han vil si der.

– Jeg kommer til å anbefale at bystyret slutter seg til avtalen som nå foreligger og at det blir et tydelig signal til meg når jeg møter i styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad 27. august.

Her er hele uttalelsen Per Kristian Lunden har sendt ut i dag:

God og framtidsrettet E18-løsning for Risør

Det har vært svært krevende å finne en god løsning på plassering av ny firefelts E18 gjennom Risør kommune. Nå foreligger et forslag til avtale mellom Nye Veier, Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune som er langt bedre enn jeg realistisk hadde turt å håpe på. Avtalen betyr først og fremst at vi tar et tydelig medansvar for å få raskt planlagt og bygget en ny firefelts E18, en prioritert oppgave for å utvide bo- og arbeidsmarkedet for Risør og regionen. Samt hele Agder, der strekningen Kristiansand – Oslo er høyt prioritert.

Avtalen har som forutsetning at den anbefalte indre linja gjennom Barlinddalen velges. Men kompensasjonen og tilretteleggingen fra Nye Veier er så omfattende at den i stor grad utligner ulempene ved dette valget. Den avgjørende kompensasjonen er betydelig støtte til kraftig utbedring av Risørveien, fylkesveg 416, der Nye Veier skal bygge ny vei fra Vinterkjær til Dørsdal utenom Moen sentrum. I tillegg bevilges 100 millioner kroner (120 mil, inkludert mva.) til videre veibygging på Fv. 416. Dette forutsetter at også Agder fylkeskommune bidrar. Dette har gitt en helt unik mulighet til en kraftig oppgradering av Risørveien, som vi ellers aldri hadde fått. Den nye fylkeskommunen har et begrenset veibudsjett og her må vi kjempe med kommuner i hele Agder. Nå har avtalen med Nye Veier lagt grunnlaget for en helt annen fart i utbyggingen av Risørveien.

En avgjørende bekymring for Risør har vært mulighetene for Moland industriområde og næringsarealer langs E18 generelt. Moland vil vil ikke lenger bli eksponert mot E18, men det er avtalt gode tilførselsveier som sikrer transport av varer og folk på en god måte. Det er også viktig for Risør kommune at bruken av den gamle (dagens) E18 står uavklart og dermed kan ha en funksjon i framtida. Nye Veier utelukker heller ikke en påkjøring østover fra gamle E18 til ny E18 ved Buråsen. Dette vil være viktig for industrien på Moland. Men her må det tas en rekke forbehold og det er stor usikkerhet om dette lar seg gjøre, både ut fra normer for tetthet mellom kryss på ny E18 og innsigelser fra Fylkesmannen. Det legges også opp til rigganlegg for veibyggingen i Moland-området. Her vil det bli betydelig aktivitet i byggefasen og deretter ferdige næringsområder for kommunen.

Ved det nye Risør-krysset på E18 vil det også bli muligheter for næring i tillegg til at kravet om et godt kollektivknutepunkt og serviceanlegg er imøtekommet. Dette vil bli utviklet nærmere i reguleringsfasen som kommer etter kommunedelplanen.

Ved å velge indre linje (Barlinddalen) vil vi også skåne bebyggelse og bygdeliv i Torbjørnsdalen og viktige naturområder i Lindland-området.

Jeg hadde det siste møte med ledelsen i Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune i Arendal i går kveld. Rådmannen og hans medarbeidere har arbeidet med teksten helt fram til i dag. Rådmannen vil også i dag sende ut sitt saksframlegg til bystyrets behandling av saken 22. august. Min vurdering er at vi strategisk har hentet svært mye ved å holde to alternative korridorer i spill så lenge som mulig. Vi har brukt tida godt til grundig å dokumentere fordeler, ulemper og muligheter ved de to korridorene. Vi har også oppfattet de to korridorene som helt reelle muligheter for framtidig E18 gjennom kommunen. Her har Rådmannen, også ikke minst samfunnsplanlegger og næringssjef, arbeidet godt i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og kommunedelplanens rådgiver Harald Tobiassen. Nye Veier og deres rådgivere har også blitt utfordret og kommet med nye analyser. Med et solid kunnskapsgrunnlag har det vært lettere å få fram ulempene Risør kommune har hatt berettiget grunn til å kreve kompensasjon for og løsninger på.

Jeg kommer til å anbefale at bystyret slutter seg til avtalen som nå foreligger og at det blir et tydelig signal til meg når jeg møter i styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad 27. august. Det arbeides fortsatt med å avklare innsigelser og merknader fra Fylkesmannen i Agder, men jeg har håp om at dette kan løse seg med fleksibilitet og helhetstenkning fra alle parter. Om dette vil påvirke deler av Risør-avtalen er for tidlig å si.

Jeg har i går kveld orientert ordfører Kirsten Helen Myren på Vegårshei om hvor langt Risør kommune har kommet i avtalearbeidet og hva som er min holdning. Vegårshei arbeider med en tilsvarende avtale, som jeg håper de blir fornøyde med. For Vegårshei har det vært viktig å sikre best mulig skjerming av Eksjø-området og ellers redusere naturinngrep langs den nye veilinja. Risør og Vegårshei har også felles interesser i god tilgang til Moland industriområde og et godt nytt kryssområde på E18 med godt kollektivknutepunkt.

Risør 15 08 19,  Per Kr. Lunden, ordfører