Line Granjord Paulsen er 6. kandidat på Risør Høyres liste til kommunevalget. Hun har sendt oss det leserinnlegget om kulturmidler.

Kulturmidler til fordeling

Valgkampen er godt i gang og som lokalpolitiker med en periode bak meg ønsker jeg å fortelle velgerne hva jeg og Risør Høyre står for og går til valg på.

Min egen vei inn i lokalpolitikken har vært «vinglete», men det kan ta litt tid å finne sitt politiske ståsted når man er fersk. Min vei inn var via Venstre for så å ende opp i Risør Høyre. Nå har jeg funnet mitt parti!

Jeg har lært mye om det politiske arbeidet de første årene i Bystyret. Det er mange saker jeg gjerne vil arbeide med de neste fire årene, men først og fremst lover jeg å være en samvittighetsfull, ansvarlig politiker som kritisk stiller de «riktige spørsmålene» ved behandlingen av alle saker.

Risør Høyre har et bra og omfattende program. Det er mange saker som ligger hjertet nærme, men de som kjenner meg vet at jeg er opptatt av kunst, kultur og idrett.

Risør Høyre er opptatt av å ta vare på vår kulturarv og forankre vår felles lokale historie både i innlandet og langs kysten. Vi vil bidra til å sikre kunstens og kulturens viktige rolle i samfunnet som demokratibygger. Kultur beriker menneskers liv og gir økt livskvalitet. Kultur forankrer oss i vår felles historie og utfordrer oss og åpner opp for det ukjente.

I det politiske arbeidet vil jeg og Risør Høyre arbeide for:

  • Legge til rette for et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og inngå forpliktende samarbeidsavtaler på områder med samfunnsmessige interesser
  • Arbeide for at Risørs festivaler og renommé innen kunst, kultur, teater og design kan utvikles videre
  • Stille det offentlige rom tilgjengelig for idretten, organisasjoner, arrangementer og festivaler som markedsfører kommunen på en god måte og spesielt støtte opplevelsestilbud rettet mot barn og unge

Som en del av Bystyrets behandlingen av kommuneplanen 2019-23 fremmet kultursjefen et kulturpolitisk notat: «Tidligere kulturpolitikk har handlet om talentutvikling, som så inspirerer bredt. Det er nå ønskelig å satse bredt – på miljø og møteplasser – og derigjennom skape talenter. Kultur og idrett bør favne alle. Det må altså satses på bredde, og talentutviklingen følge av dette.

Begrepet kulturkommune må innebære et mangfold av aktivitet og i identitet – hvor man ikke bare satser på en ting, men snarere har flere ulike arenaer, møteplasser og uttrykk som alle kan løftes fram.»

På bakgrunn av dette vedtok Bystyret enstemmig på møte 13.12.2018 Høyres forslag: «Med bakgrunn i kultursjefens utfordringsdokument i november 2018 tas kulturpolitikken opp til bred debatt i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Systematisk samarbeid med frivilligheten og kommunens innsats tas samtidig opp til drøfting for om mulig å få til enda bedre møteplasser og aktiviteter.»

Kultur er viktig for Risør kommune – det mangfoldet og andel av frivillighet er formidabelt, noe mine partikolleger Kai Strat og Christian Axelsen har vært inne på. Det er ikke bare innenfor idrett som det legges ned mange timer i form av frivillighet. Det gjøres det sannelig i korps, kor og teater også. Jeg har fartstid i alle disse feltene, som aktiv i korps og kor når jeg var yngre og teater nå etter at jeg kom tilbake til Risør.

Risør Ungdomsteater vil jeg fremheve som noe særdeles positivt. Tenk bare på hva det gjør med/for våre ungdommer. For en selvtillit de får og anledning til å bygge seg opp. Jeg håper frivilligheten lever lenge for de som jobber med/i Risør Ungdomsteater, slik at våre barn og unge også i fremtiden skal få være en del av dette.

Vi i Risør Høyre har ingen planer om å kutte i budsjettet, men vi støtter kultursjefen forslag om å se over hvordan pengene fordeles. Mine tanker er rett og slett: Bruker vi pengene rett?  Er det mulig å flytte noen penger? Hva koster det forresten å drive Skansen (teaterhuset), Musikkens hus og Kunstparken? Og alle disse festivalene våre – skal de for evig og alltid være inne på kulturbudsjettet til Risør Kommune?

Jeg, som Kai, ønsker ikke å rasere, ta bort eller fjerne tilbudene som finnes. Det vi ønsker er å se på om det er mulig å omfordele pengene. Finnes det bedre utnyttelser? Jeg tror det gjør det, men først må vi få bedre kunnskap om det faktiske pengebruken og deretter ta de politiske diskusjonene. Det er vanskelig å prioritere når vi egentlig ikke kjenner helheten.

Risør har skaffet seg et navn som kulturkommune. Kultur og kulturarbeid er viktige ingredienser i et fullverdig liv. Høyre ønsker et kulturliv preget av kvalitet og nyskaping. Målet må være et økt mangfold av aktører og en god talentutvikling.

Line Granjord Paulsen
6. kandidat Risør Høyre