Høyres andrekandidat til kommunevalget, Anette Lunner, har sendt oss dette leserinnlegget som tar for seg noe av det de vil gjøre for barn og unge i Risør.

BARN OG UNGES OPPVEKST, HELSE OG LEVEKÅR

Denne uken startet veldig mange elever på skolen, mange for aller første gang.
Jeg håper at det blir tilrettelagt for at alle barn og unge får realisert sitt potensiale. Alle elever trenger, og har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Skolen skal bidra til en god barndom, hvor lek, danning, mestring, læring og vennskap står sentralt. Vi vet at flere må få hjelp tidlig!

Økte forventninger til skolen som oppvekstarena, vi har også økning i psykiske helseutfordringer og økt vi har et økt mangfold blant elever. Dette gjør at lærerne må strekke seg stadig lenger for å imøtekomme elevenes behov. Dette gjelder også behov som ikke er direkte knyttet til undervisningsoppgavene. Vi trenger derfor å bygge «Et lag rundt eleven», med gode lærere, sosiallærere, miljøarbeidere og skolehelsetjeneste.

Regjeringen og Risør Høyre satser på kunnskap i skolen og læreren. Regjeringen finansierer derfor 600 nye lærerspesialister og dekker 2/3 av utgiftene til ordningen. Så langt i Aust-Agder, er det kun Risør Kommune som har lærerspesialister.

I følge helsedirektoratet, var det i 2016 kun 1,45% av landets skoler som hadde helsesykepleier til stede hver dag. Størst var mangelen ved landets barneskoler. Antall helsesykepleiere i barneskolen må økes med 125% for å nå Helsedirektoratets anbefaling. Risør kommune har mottatt over 1 million til dette formålet.

Risør har i tillegg mottatt nasjonalt tilskudd til tidlig innsats 1-4. trinn på 889.000.-, 248.000.- ekstra særskilt til enhet for barnehager, barneskoler og PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste). I tillegg mottok vi 1,55 mill. til satsing på økt pedagogtetthet.

I tilstandsrapporten for grunnskolen i Risør i 2018, kan man lese at det i stor grad er gode resultater sammenlignet med resultater nasjonalt og i sammenlignbare kommuner. Den viser også høyere resultater enn forrige år. Lærertettheten er relativt stabil. Man kan også lese at realfagsatsingen gir positive effekter.

Regjeringens satsing på kunnskapsskolen og tidlig innsats virker!

Det er imidlertid andre forhold som kan påvirke skoleresultatene og frafall fra skole. Fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosialt liv. Risør Høyre vil målrette innsatsen mot fattigdom og sosial nød, spesielt blant barnefamilier. Trygg og god omsorg, gode barnehager og skoler er grunnleggende for å sikre muligheter og gode levekår for alle.

Risør Høyre vil jobbe for å innføre ordninger med:
Redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt.
Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
Styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse.
Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, ved å ta i bruk leie-til-eie, rimeligere boliger til enslige forsørgere og styrke bostøtten
Innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år, som skal dekke blant annet fritidsaktiviteter. Ordningen skal være ubyråkratisk og sørge for at pengene går direkte til barna

Vi i Risør Høyre vil ha nulltoleranse for mobbing og kjempe mot utenforskap. Vi vil jobbe for en trygg skolehverdag.

Skolen skal gi muligheter for alle!

Med vennlig hilsen Anette Lunner 2.kandidat Risør Høyre