Foto: Privat

Risør Venstre peker i dette leserinnlegget fra Frode Ausland og Stian Lund på viktigheten av å være et parti for hele kommunen.

Risør Venstre, et parti for hele kommunen.

Venstre legger stor vekt på at hele kommunen skal være et godt sted å bo og vokse opp i. I inneværende periode har Risør Venstre vært klar og tydelig i saker som gjelder distriktene i kommunen.

Eksempler på dette er å beholde fastlegetjenesten på Søndeled, oppgradering av Vormeliveien og et klart fokus på at det er gode tomtemuligheter for private og næringsdrivende i regionene Hope og Søndeled.

Partiet har også kommet med mange forslag om støtte til ulike tiltak i distriktene. I tillegg har Risør Venstre vært aktive i at vi skal få en ny E-18 og en Risørvei som ikke ødelegger bomiljøet for våre innbyggere i kommunen.

I partiprogrammet for 2019-2023 videreføres dette. Dette er noen av punktene i vårt partiprogram:
– Videreføre fastlegetjeneste og styrke helsetjenestene på Søndeled.
– Opprettholde fullverdige barnehager og barneskoler med SFO på Hope, Søndeled og i Risør.
– Legge til rette for økt boligbygging i hele kommunen.
– Etablere nærmiljøanlegg som lekeplasser, ballbinger og trimløyper flere steder i kommunen.
– Bevare dagens bokvalitet og drikkevannskilder ved utbygging av ny E18 og Risørveien.
– Etablere hurtigladestasjoner for el-biler på Hope, Søndeled og i Risør.
– Styrke folkehelsen ved å øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger i hele kommunen til kr. 500 000.

Å prioritere hele kommunen er svært viktig for alle innbyggerne. At distriktene i kommunen har gode tilbud og tjenester kan føre til mer tilflytting. I tillegg er det viktig for å skape positivitet og et godt bomiljø for de som allerede bor der.
Med nye og raske veier vil også Hope og Søndeled krets være enda mer attraktivt som bosted på grunn av flere arbeidsplasser innenfor mulig pendleravstand.

Risør Venstre har en valgliste der distriktene er godt representert. Vi mener at å ha representanter fra hele kommunen er svært viktig i et bystyre for å få fram alle viktige saker. Dette har Risør Venstre vist i inneværende periode.
Det største partiet i bystyret, Risør Ap, har ikke prioritert dette når de har satt opp sin liste. Distriktene er i liten grad representert på denne lista. Dette skaper etter vår mening ikke en viktig bredde i politikken.

Godt valg, stem Venstre
Frode Ausland
Stian Lund