Ordfører Per Kristian Lunden vil under kveldens bystyremøte komme med en orientering om legesituasjonen på Søndeled. Her er det han har tenkt å si:

Orientering om legesituasjonen på Søndeled

Risør bystyre 22 08 19

Jeg har som ordfører hatt flere henvendelser fra og møter med folk på Søndeled som er opptatt at hva som skjer med legesituasjonen der og arbeidet som er gjort for å følge opp bystyrets vedtak fra 14.02.19:
”Søndeled legekontor opprettholdes. Risør kommune utlyser en fastlegestilling ved Søndeled legekontor for å ivareta eksisterende pasientlister. 2. Søndeled legekontor holdes åpent med vikarordning frem til ny lege er på plass.”

Jeg har spurt Rådmannen om å svare på følgende spørsmål. Svarene er ført i pennen av Bjørn Haugersveen som er enhetsleder helse

  1. Hva er oppsummeringsvis gjort for å følge opp bystyrets vedtak om å rekruttere lege på Søndeled?

Benyttet utlysning av lege Kragsgata til å gjøre kjent og mulig få rekruttert til Søndeled.

Benyttet kjennskapen til mange gode leger på søkerlista i Kragsgata, for om mulig å rekruttere. Tilsammen ble 10 søkere, som hadde vært til intervju og/eller ble ansett som kvalifiserte, tatt kontakt med.

Gjennomført samtaler med søkere og potensielle søkere som har ønsket det.

Tre ordinære utlysninger

  • Utlyst vikariat med framtidsutsikter om fast utlysning. Frist 7/3-19. Tre søkere, ingen ble tilbudt stillingen
  • Førstegangs utlysning fast stilling med frist 31/3-19. Seks søkte stillingen. En ble tilbudt stillingen, man sa dessverre Nei.
  • Andregangsutlysning med søknadsfrist 24/6-19. Tre søkte stillingen. En ble tilbudt stillingen, men sa dessverre Nei.

Det er brukt svært mye tid på prosessen med å forsøke å få lege på plass på Søndeled legekontor. Enhetsleder helse og kommuneoverlege har vært direkte inne i prosessen hele tiden. I tillegg har ikke minst HR avdeling og legesekretær på legekontoret vært mye involvert. De har bidratt til å få raske og smidige prosesser knyttet til annonsering, informasjon til søkere og gjennomføring av besøk på legekontoret. Legesekretær har dessuten vært uunnværlig for å opprettholde kontinuiteten, få til midlertidige løsninger og hjelpe innleide leger til rette.

Nettopp fordi det er konkurranse om å få leger til å søke, har vi brukt mer tid og penger enn vi ellers ville ha gjort i en slik rekruttering. Selv med god pruting og harde forhandlinger er det totalt annonsert for kr. 55 000  i 2019. Dette er i kommunal sammenheng kostbart, og vi har blant annet benyttet oss av spesiell profilering gjennom kommunaljobb.no og Den norske legeforening.

Prosessen har også vært høyt prioritet gjennom at vi har funnet fleksible løsninger for å opprettholde kontakten med aktuelle søkere.

Eksempler på dette er at kommunens ansatte om nødvendig har brukt kvelder, helger og feriedager for å gjennomføre intervjuer, visning på Søndeled, innhenting av referanser mv.  Det har også vært åpnet for å avholde intervju andre steder enn i Risør, om det har vært hensiktsmessig for at det ikke skal strekke ut i tid.

Ved andre gangs utlysning var søknadsfrist midnatt 24/6 -19. Da ble søker tilbudt stillingen 3/7 og fikk arbeidsavtale til underskrift 5/7-19. I tiden mellom fra 25/6 til 3/7 ble søkerlister gjennomgått, tillitsvalgte involvert, gjennomført intervju, innhenting av referanser, tilbud om befaring på Søndeled, løpende informasjon om prosessen gitt. Dette er et eksempel på at søkere ble «holdt varme», og at vi hadde så rask framdrift som var praktisk mulig og forsvarlig.

Pasienter og publikum har vært holdt orientert gjennom hjemmesiden, telefonsvarer og ved legesekretærs utvidede tilstedeværelse. Ved en anledning var Risør kommune for seint ute med informasjon, noe som skapte en ubehagelig situasjon for pasienter, legesekretær og andre leger i kommunen. Ut over det er rådmann av den oppfatning at det har blitt gitt tilfredsstillende løpende informasjon.

  1. Hva er status nå og hva vil bli gjort framover for å følge opp vedtaket?

Status er at det er gjennomført tre utlysninger og prosesser på stillingen, uten at noen har takket ja. Det har vært ulike begrunnelser fra de som ikke har ønsket stillingen. Noen har vært klare på at de ikke ønsker inn i en solopraksis, andre har hatt andre begrunnelser. Oppsummert ser det ut til at hovedproblemet er at det for tiden er «fastleges marked». VI får ikke den søkermengden vi er avhengig av for å føle oss trygge, og har til enhver tid stor konkurranse fra sykehus og andre kommuner.

For tiden er det innleid en erfaren allmenlegespesialist via et formidlingsbyrå. Han betjener kontoret tirsdag, onsdag, torsdag – med avtale fram til 27.09.19. Legekontoret er betjent hver dag med legesekretær. Det er løpende kontakt med legekontoret, innleid lege, kommuneoverlege og enhetsleder for å sikre at kvalitet og forsvarlighet ivaretas.

Pasienter og publikum holdes løpende orientert gjennom hjemmeside, melding på svarer og ved at legesekretær er til stede hver dag. Kommuneoverlege og enhetsleder helse har i hele perioden tatt imot henvendelser fra publikum som har hatt spørsmål, og det vil de ved behov fortsette med.

Rådmann er av den oppfatning at situasjonen i legemarkedet ikke har endret seg vesentlig siden sist utlysning (frist 24.06.19), og er derfor sterkt i tvil om det er noe poeng i å komme med en tilsvarende ny utlysning. Av samme grunn er det bebudet en politisk sak i oktober. Inntil videre ansees det sannsynlig at vi må forhandle fram en ny eller forlenget avtale med et formidlingsbyrå.

  1. Er det gjort aktive søke, det vil si prøvd å finne egnede kandidater som ikke har søkt?

Det er gjort flere forsøk på å finne egnede kandidater og holde fram stillingen på Søndeled legekontor.

  • I forbindelse med utlysning i Kragsgata ble det gjort et eget rekrutteringsfremstøt til potensielle søkere med lokal tilknytning. De ble ringt personlig dersom de ønsket det, og tema var «hva er din situasjon» og «hva skal til for at du kunne vurdere legestilling i Risør»
  • I forbindelse med intervjuer på stillingen i Kragsgata (seks leger til intervju), ble det også sjekket ut om noen subsidiært (dersom de ikke ble tilbudt jobb i Kragsgata) kunne vurdere en stilling på Søndeled.
  • I forbindelse utlysningsprosessen på Søndeled legekontor ble det tatt kontakt med 10 leger fra søkerlista i Kragsgata. Disse hadde nå andre jobber, tok praksisår på sykehus eller var av andre grunner ikke interesserte.

Det har også vært andre leger som har tatt kontakt. De som har hatt et ønske om et personlig oppmøte har fått tilbud om det. Tilsammen har fire leger kommet til et eller flere møter, og tre har benyttet seg av et telefonmøte. Bortsett fra to telefonmøter (gjennomført av enhetsleder helse), er disse møtene gjennomført felles av kommuneoverlege og enhetsleder helse. Disse har også blitt orientert om utlysninger og videre prosess.

  1. Er alle intervjuer, samtaler med og informasjon gitt til med aktuelle kandidater gjennomført slik at det ikke hersker tvil som bystyrets beslutning om å ha en fast lege på Søndeled og at aktuelle søkere virkelig oppfordres til å søke?

Etter rådmannens oppfatning er alle intervjuer, samtaler med og informasjon gitt til de aktuelle kandidater gjennomført slik at det ikke hersker tvil om bystyrets beslutning om fast lege på Søndeled.

Styringssignalene og mandatet fra bystyret har vært så tydelig, at det har vært enkelt å forholde seg til. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger, synes det også som søkerne har opplevd dette som ryddig.  

Det er også slik at flere leger har kommet med kritiske spørsmål – i intervju eller samtaler – om hva tanken er med at vi viderefører en solopraksis.

Svaret som er gitt har da vært at administrasjonen primært har ønsket en annen lokalisering og organisering som vi tror er bedre og mer framtidsrettet, men at et samlet bystyre ut fra en helhetsvurdering har ønsket at solopraksis på Søndeled opprettholdes. Svaret har blitt gitt i tråd med den åpne bystyresaken.

I intervju gis det innledningsvis en informasjon om Risør kommune generelt og helsesektoren spesielt. Der vektlegges styrker, utfordringer og tanker om videreutvikling av tjenesten osv. En oppegående lege vil ut fra kommunens tanker om samhandling, behov for effektivisering og nødvendigheten av «å jobbe lurt», sikkert kunne trekke den slutning at solopraksis lokalisert på Søndeled ikke hører naturlig inn i disse planene. Men utover det er det ikke på noe tidspunkt gitt noen negative signaler om Søndeled legekontor.

Når det gjelder siste del om at aktuelle søkere virkelig oppfordres til å søke, er svaret todelt. Dersom en med «aktuelle» mener formelt kvalifiserte er svaret klart ja. Da er de ønsket velkommen som søkere. I noen tilfeller har søkere og interesserte begrensninger som gjør dem mindre aktuelle. Det kan være at de åpenbart ikke er spesialist eller vil kunne bli definert å være i et spesialiseringsløp. Begrensninger kan også ligge i at Helsedirektoratet for en periode har trukket tilbake autorisasjoner. Dersom en lege f.eks. er pålagt å jobbe i veiledet tjeneste, eller ikke fritt kan skrive ut resepter, vil ikke dette være gjennomførbart i en praksis uten andre leger tilstede.  I disse tilfellene er det realt å informere om dette i samtale, selv om vi ikke fratar noen retten til å søke.

I alle samtaler etterstrebes en åpen tone, der søker får stor mulighet til å ytre seg og stille spørsmål. Det er lagt faste rammer for gjennomføring av intervjuer. Det vektlegges at Risør kommunes mål er at søker i størst mulig grad skal få vise hvem de er og hva de står for, og at dette ikke skal være noen eksamen. I intervjuene deltar Enhetsleder helse, kommuneoverlege, kommunalsjef helse- og omsorg (ikke fast),Hovedtillitsvalgte (HTV) fra Den norske legeforening lokalt og/eller representanter fra praksisen. På Søndeled har HTV for den norske legeforening vært involvert og deltatt.

Per Kr. Lunden, ordfører