Dag Gjesteby. Foto: Risør Høyre

Risør Høyre har blitt utfordret av Ap og Rødt om Risør vgs. Her svarer leder Dag Gjesteby og ordførerkandidat Kai Strat på på utfordringen.

Risør Høyre og Risør videregående skole

JA – Risør Høyre vil ha en videregående skole i Risør. Vi vil ha en skole som er attraktiv for elevene med et bredt utvalg studieretninger/linjer og høy kvalitet i undervisningen.

Vi deler ikke AP og Rødt’s dommedagsprofeti om nedleggelse gjennom at elever og foreldre får større innflytelse i valget av videregående skolegang. Det fremstår som om AP og Rødt konkurrerer om å snakke Risør-skolen ned.

Paal E. Salvesen og Tove Hansen som begge er ansatt ved Risør videregående skole, må ha sovet i timen når de ikke har fått med seg at Risør Høyre flere ganger i år har stemt i Bystyret for å opprettholde en god videregående skole i Risør:

Sak 41/19 om tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder skoleåret 2020/2021 ble enstemmig vedtatt i Bystyret: «Tilbudsstrukturen i Agder innrettes slik at nåværende studietilbud innen media og kommunikasjon opprettholdes på nåværende nivå.

Risør bystyre vil framheve at Risør videregående skole er en av kommunens viktigste institusjoner. Risørs utkantstatus i nye Agder og mange levekårsutfordringer gjør at det er spesielt viktig å utvikle skolen og ikke på noen måte bygge ned tilbudet.»

Sak 48/19 ble enstemmig vedtatt i Bystyret: «Risør Videregående er svært viktig for vår region. For å beholde kompetansen lokalt må det brukes virkemidler fra skoleeier som resulterer i at skolen fylles opp til det antallet skolen har kapasitet til (300 elever).»

Det er fylket som har ansvaret for videregående utdanning og det er dermed de enkelte representantene i Fylkestinget som er den rette arenaen for å «sloss» for skolen vår. Alle partier i Risør må arbeide for å påvirke våre respektive partiers kommende fylkestingrepresentanter. I Agder Høyre har vi programfestet at vi skal opprettholde dagens skolestruktur.

Den viktigste oppgaven har dog Risør videregående skole selv. Skolen har tatt fram en tilstandsanalyse og forslag til tiltak; «Videregående skole i Risør etter 2020». Her beskriver skolen på en oversiktlig måte sine styrker og svakheter, men også hvilke trusler og muligheter som finns. Dette er et bra underlag for videre utvikling.

Det kan ikke være vi politikere som skal opprettholde skolen med tvang og stengsler. Skolen må rett og slett være attraktiv med et bra utvalg av studieretninger, ha et godt læringsmiljø og ha godt kvalifiserte og engasjerte lærere. Dette vil bidra til at elever fra Risør – og andre – fortsatt vil ønske å gå på Risør videregående skole.

Elever og foreldre fra Risør må ikke føle skam for å velge en annen skole. I innspillet fra Paal Eckhoff Salvesen og Tove Hansen virker som om de i større grad er redd for sine arbeidsplasser enn å tenke på elevene. Det er interessant at de ser som trusler når de kan skriver at «… den enkelte elevs ønsker som bestemmer hvor elevene havner» og bruker uttrykk som «.. for å kunne holde på unge mennesker så lenge som mulig ..». Dette gir inntrykket om at skolen i seg selv og arbeidsplassene er viktige enn elevene. Slik kan det ikke være.

Risør Høyre vil ha en politikk for utvikling av hele Risør kommune og vi vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig kommune som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov og ønsker. Vi vil ha alle de tre barneskolene, ungdomsskolen og ja – vi vil beholde den videregående skolen.

Risør Høyre vil, som vi har stemt for i Bystyret en rekke ganger, bidra for å opprettholde og styrke Risør videregående skole, men vi vil ikke gjøre det med tvang og stengsler.

Dag Gjesteby, Leder i Risør Høyre
Kai Strat, ordførerkandidat for Risør Høyre