Elisabeth L. Gregersen er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Risør. Hun har sendt oss dette leserinnlegget hvor hun ber politikerne huske på sykepleiere ved helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Leserinnlegg før valget 2019

Risør kommune gir gode tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er et stort spekter, enten det er på Helsestasjonen med de aller minste, eller det er i hjemmesykepleien eller på Frydenborgsenteret med de aller eldste. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er imidlertid bekymret for rekrutteringen av sykepleiere til kommunen.

Omkringliggende kommuner strever med samme utfordring med å få tak i sykepleiere, i tillegg er private institusjoner samt sykehus også i tilsvarende situasjon. Det er med andre ord mange som er ute etter den samme arbeidskraften. Utfordringen blir større når vi vet at 1 av 5 sykepleiere ikke arbeider i helsevesenet 10 år etter fullført utdanning, og at gjennomsnittet for sykepleieres uføre- eller pensjonsalder er 57 år!

Hva betyr så det for oss i Risør kommune? Vi merker allerede en stor utfordring med å rekruttere sykepleiere. Det er viktig at Risør kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir gode arbeidsforhold. Risør kommune står ovenfor store demografi- og levekårsutfordringer. Kommunen har fokus på å imøtekomme dette, men det krever også handling fra politikerne med økonomiske bevilgninger.

Det er viktig at det driftes godt i helse- og omsorgssektoren i henhold til de lovpålagte tjenestene. Dette er den største sektoren i kommunen. De senere årene har sektoren blant annet opplevd en økning av antall pasienter og flere komplekse arbeidsoppgaver, men samtidig er det ikke blitt tilført økte bevilgninger. Ledere og ansatte klarer å levere gode tjenester, selv om de daglig må håndtere utfordrende situasjoner. Tendensen ser ut til å øke og NSF er bekymret for hvordan denne belastningen er for sykepleierne over tid. Det er viktig at de ansatte har gode arbeidsforhold, det innebærer blant annet heltid, gode turnuser, fagmiljø og lønn. Risør kommune må derfor ikke bare klare å rekruttere nye sykepleiere, men vi må også ta vare på de som arbeider hos oss. Vi ser i dag at det konkurreres om å få tak i, samt å beholde sykepleiere. Kommunen har gjennom flere år hatt stort fokus på kompetanseutvikling. Dette er et viktig tiltak å tilrettelegge for, slik at vi kan møte de utfordringene som vi står ovenfor i tiden fremover.

I disse valgtider så ønsker NSF å oppfordre politikere til å huske på sykepleiere ved helse- og omsorgssektoren i kommunen. Arbeidsgiver må ta sitt ansvar slik at de ansatte kan fortsette å gi gode tjenester til befolkningen i Risør kommune. Ved å investere i god drift må det tilføres mer midler. På den måten kan det tilrettelegges for en strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Det er viktig at vi er godt rustet for fremtiden. Sykepleiere skal være der da også.

Elisabeth L. Gregersen

Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund.