Arbeiderpartiet i Risør legger i dagens formannskapsmøte fram et forslag hvor man for det meste får en vei med 80 km/t mellom Lindstøl og ny E18.

Tekst: Tore Myrberg

For å løse utfordringene på Lindstøl, ligger det i forslag at man her beholder 60 km/t., og bruker dagens veitrasé.

– Dette er et forslag som vi har snakket med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om, mens Rødt nok kommer med sitt eget forslag. Så prøver vi det ut i formannskapet nå i kveld, sier Per Kristian Lunden til iRisør.no.

Viktig med framdrift

Lunden er i skrivende stund på vei mot Risør etter et møte med andre Agder-ordførere. Der har de blant annet snakket om veiprosjekter.

– Det er mange forventninger til veimidler i det nye Agder, så vi må finne en løsning som ikke er for dyr. Da blir det enklere å få gjennomslag.

I forhold til løsning for ny vei forbi Lindstøl, er det flere ting man må ta hensyn til. Arbeiderpartiets forslag er derfor å beholde 60 km/t på stedet, i tillegg til at man får på plass andre sikkerhetstiltak.

– De som bor der ønsker jo en undergang, slik at man får en sikker tilknytning mellom de to områdene. Det vil jo også gi sikker tilgang til den planlagte gang- og sykkestien. Men, dette er ting vi må se på i neste runde, sier Lunden.

Her er forslaget fra Risør Ap:

Kommuneplan og Fylkesveg 416 (Risørveien)

Forslag:

Risør bystyre legger Rød korridor til grunn for videre regulering av Fylkesveg 416 (Risørveien). Utgangspunktet for utbyggingen er sammenhengen mellom ny E18 og nytt Risørkryss på E18 og Risørveien. Valg av Rød korridor gjør at alle grendene langs Fv. 416 vil få nytte en forbedret adkomstvei samtidig som disse grendene får gang og sykkelvei mot Risør sentrum og nytt kollektivknutepunkt ved Risørkrysset.

Fylkesveg 416 bygges ut med følgende hovedmål:

  • Begrense tidstap og sikre best mulig framkommelighet mellom det nye Risørkrysset på E18 og lokalveinettet i Risør samt Risør bysentrum.
  • Gi betydelig økt trafikksikkerhet, blant annet ved trygge gang- og sykkelveier langs hele strekningen.
  • Gi en bedre mulighet og tilrettelegging for kollektivtransport og annen klimavennlig transport.
  • Sikre en gjennomføring av veiutbyggingen så raskt som mulig ved å velge kostnadseffektive løsninger.
  • Foreta en regulering så raskt som mulig , med medvirkning av berørte beboere og grender langs veien, for å hindre at berørte beboere og grender blir sittende unødig lenge i en uavklart situasjon om hvor veien skal anlegges.

Statens Vegvesen har utredet en ny fylkesvei med 80 kmt. med gang/sykkelvei langs hele strekningen mellom Risørkrysset og Østebø. Denne løsningen er den beste, særlig med hensyn til mål pkt. a. Bystyret legger imidlertid en helhetsvurdering til grunn i kommuneplanen der også andre hensyn tas med.

Ut fra målsettingene gjør bystyret følgende vurderinger i henhold til kommuneplanen:

  1. Risør bystyre ber (Aust) Agder fylkeskommune så raskt som mulig komme i gang med regulering av strekningen Risørkrysset-Dørsdal i samarbeid med Risør kommune og Nye Veier AS. Denne veien er allerede finansiert ved at Nye Veier foretar utbyggingen.

Ny vei utenom Moen sentrum må i reguleringsarbeidet sikre god tilgang til attraktive friområder.

Ny vei må ta hensyn til Auslandstjenn generelt, spesielt kilder og vannoppkomme i tjenna.

  1. Strekningen Dørsdal-Østebø vil bli finansiert av Nye Veier og (Aust) Agder fylkeskommune etter inngått avtale. Finansieringen vil avhenge av politiske vedtak i Agder fylkesting.

Strekningen Dørsdal-Lindstøl planlegges for 80 kmt. med gang- og sykkelvei etter Rød korridor.

Det må tas spesielle hensyn til drikkevannskilde i Auslandsvann og det fredede huset i Bossvika.

  1. Strekningen Sandvika/Lindstøl – Østebø følger dagens trase med gang og sykkelvei og 60 kmt. fartsgrense. Det ses på mulighet for utbedringer av eksisterende vei for å øke trafikksikkerhet og ferdsel mellom de ulike delene av Lindstøl-bygda

Båndleggingsgrensa før bebyggelsen på Lindstøl stoppes etter svingen (markeres på kart). Da kan man få utbedret svingen, men unngår at boligene på Lindstøl blir båndlagt flere år fram i tid, og man kan seinere gå rett på detaljregulering langs dagens vei.

Begrunnelsen for pkt. 3 er:

I. Lindstøl som bygdesamfunn vil få betydelige ulemper ved utbygging av de foreslåtte veikorridorer. Den minste ulempen blir ved valg av den søndre korridor med tunnel, men dette er til gjengjeld trolig det mest kostbare alternativet som vil bli svært krevende å få finansiert.

II. Strekningen Dørsdal – Østebø er ikke finansiert. Nye Veier vil bidra med 100 mill. kr hvis (Aust) Agder Fylkeskommune bidrar med minst det samme. Selv om det ligger en avtale om samfinansiering til grunn, forutser bystyret en hard kamp om veibevilgninger i Agder Fylkeskommune med store forventninger fra hele fylket. Bystyret foreslår derfor av strategiske årsaker en en kostnadseffektiv veiutbygging der vi samtidig oppnår målene med å redusere tidstap, skape trafikksikkerhet og legge til rette for klimavennlig transport.

Per Kr. Lunden (Ap)