Sigrid Hellerdal Garthe og Bård Vestøl Birkedal.

Næringssjef Bård Vestøl Birkedal og samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe i Risør kommune skriver i dette leserinnlegget at ny Risørvei er viktig for en positiv utvikling:

Et viktig valg for framtida

Det nye bystyret får straks kommuneplanen for Risør kommune til behandling. Kommuneplanens hovedmålsetting «Vi skal vokse, gjennom samarbeid og attraktivitet» viser et tydelig ønske om en positiv befolkningsutvikling og samfunnsutvikling.

Planlegging av utbedret Risørvei er et viktig tiltak i kommuneplanen, og sees i sammenheng med den nylig vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad. Kryssløsningen i Barlinddalen har gitt alle våre innbyggere lenger avstand til E18. Dette vil Nye Veier og fylkeskommunen kompensere gjennom penger til utbedring av den viktigste lokalveien vår, Risørveien.

Ny Risørvei gjør det lettere å skape vekst og utvikling!

En av kommunens viktigste oppgaver er å gi gode rammebetingelser for vekst og utvikling. Ingen grep vi kan gjøre lokalt vil kunne måle seg mot å øke størrelsen på arbeidsmarkedet. Det gir flere arbeidsplasser å velge mellom, noe som er avgjørende for at folk vil bosette seg i Risør kommune.

Næringsutvikling er ikke noe kommunen kan «vedta», men skjer i nært samspill med eksisterende næringsliv. Det skjer ved at det skapes en offensiv og optimistisk utviklingskultur, hvor man evner å gripe mulighetene som kommer. Det skjer ved at kommunen jobber målbevisst med å gi næringslivet best mulig rammebetingelser.

Målsettingen for planlegging av Risørveien har vært å legge til rette for en ny og forbedret vei som vil redusere reisetid, kompensere for kryssplassering til E-18, bedre trafikksikkerheten og etablere en helhetlig gang/sykkelvei fra Risør til ny E-18. Vi har fått en unik mulighet til å få gjennomført prosjektet gjennom samarbeidsavtalen med Nye Veier og Fylkeskommunen. Denne innebærer bla. at Nye Veier, som en del av E-18 prosjektet, bygger ny Risørvei til Dørsdal (rett etter Auslandsveien) og i tillegg bidrar med 100 millioner til resten av veien.

Folk trenger arbeidsplasser og arbeidsplasser trenger folk

Det aller viktigste potensielle tilflyttere peker på er arbeidsplasser. Ny E18 og forbedret Risørvei vil gi våre innbyggere tilgang til titusenvis av flere arbeidsplasser, fra Lillesand til Grenland. Dette er avgjørende for framtidig befolkningsutvikling. Samtidig er det avgjørende for våre bedrifters utvikling. Det blir enklere å rekruttere arbeidstakere med den rette kompetansen når det er flere potensielle jobbsøkere innenfor akseptabel pendleravstand, og med større samspill mellom bedrifter blir det lettere å møte framtidas omstillingsbehov. Det blir også mer effektivt å frakte varer inn og ut av kommunen. En utbedring av veien er også viktig for reiselivssatsingen. Det er mange turister på sørlandsferie som gjerne drar innom en eller flere byer. Da er tilgjengelighet og opplevd reisetid helt avgjørende.

Det handler om mer enn bare reisetid!

Både reisetid og reisekomfort (veistandard, kurvatur, bredde), trafikksikkerhet og framkommelighet for gange og sykkel har stor betydning. Ny og utbedret Risørvei med 80km/t kan kompensere for den økte reisetiden og standardspranget mot E18. Avstand til E18 har lenge vært Risørs største barriere, og gjennom utbygging av ny E18 vil denne avstanden øke ytterligere. En viktig premiss for planlegging av Risørveien er at den skal øke fremkommeligheten og gi kortere reisetid til E-18. Dette er presisert av fylkeskommunen som veieier, og det har vært en forutsetting fra Nye Veier i samarbeidsavtalen om tilskudd til finansiering av veien. Derfor er det ikke vurdert lavere fartsgrense på enkelte strekninger, men foreslått en korridor som gir muligheter for en ensartet veistandard fra Østebø til E-18 med 80km/t.

Det er flere fordeler med en utbedret Risørvei i foreslått korridor. Veien vil gi økt trafikksikkerhet langs veien for alle trafikanter med færre kryss, bedre geometri og standard tilpasset fartsgrensa. Gang- og sykkelvei langs hele korridoren vil bedre sikkerheten til gående/syklende og øke tilgjengeligheten mellom grender og bolighus langs veien. Å legge veien utenfor tettstedene er viktig for fremtidig utvikling og bokvalitet.

Det har det vært mange vanskelige avveiinger og vurderinger i prosessen. Enkelte boligeiendommer vil oppleve en økt belastning og blir mer berørt som følge av ny vei. I tillegg medfører veien et større arealbehov, landskapsinngrep og naturinngrep. Vi mener imidlertid at gevinstene som oppnås gjennom prosjektet må veies tyngre. Det kan også virke som et paradoks og tilrettelegge for mer bilbruk, selv om man skal gå i retningen av et mer klimavennlig samfunn. I videre prosess må det legges til rette for gode kollektivløsninger langs Risørveien og videre på E18. Inngrepene i natur må minimeres.

Hva skjer dersom man ikke griper muligheten?

Etter våre vurderinger tåler ikke Risør å bli koblet mer av det regionale bo- og arbeidsmarkedet. Dette har også regionale konsekvenser. Uten vekst i Risør svekkes hele regionen. Vår samlede evne til verdiskapning synker, og tyngdepunktet lengst øst i fylket svekkes. Fremdeles vil Risør være en vakker og attraktiv ferieby, men kan miste mye av sin attraktivitet som bokommune og arbeidsplasskommune. Det er en beintøff konkurranse om de beste hodene, og derfor må vi gi kommunen vår de beste rammebetingelsene for framtida. I dette bildet er ny Risørvei av avgjørende betydning.

Bård Vestøl Birkedal, næringssjef i Risør kommune
Sigrid Hellerdal Garthe, samfunnsplanlegger i Risør kommune