Dagens luke lar oss få vite mer om naturreservatene vi har i Risør kommune. Og dem er det hele fem av.

Tekst: Tore Myrberg

Det største naturreservatet omfatter Randvikhalvøya. Her er det 770 dekar som er fredet for at man skal bevare kystfuruskog på Sørlandet.

Området ble til et naturreservat i 1993, noe som betyr at man blant annet ikke har lov til å skade noe av vegetasjonen, innbefattet døde busker og trær. Også dyrelivet er fredet på dette området.

Randvikhalvøya er imidlertid et glimrende sted å gå søndagstur. Vi lagde denne saken om rundløypa på stedet som turtips i sommer:

Dagens sted å besøke: Randvikhalvøya

Gulspettvannet naturreservat

Det neste området vi kommer til på lista ble til naturreservat så nylig som i 2002. Gulspettvannet naturreservat ble opprettet med litt av samme hensikt som naturreservatet på Randvik. En forskjell er det i at man i reservatet på Randvik ikke får drive jakt, men det kan man her.

Området er på 639 dekar, og dette er nest størst av de fem naturreservatene i Risør. For de som ikke vet hvor dette ligger, kan vi røpe at Gulspettvannet ligger i Risør, men den er langs veien som går mellom Laget og Gjeving i Tvedestrand.

Stangholmen

Det er kanskje ikke alle som vet at vi også har et sted som heter Stangholmen og som er et naturreservat, og har vært det siden 1980. Området som er vernet er selve Stangholmen og omkringliggende skjær og sjøarealer ca. 50 meter ut fra land.

Stangholmen naturreservat som nevnes her sammen med Mannskjær er Stangholmen øst. Altså den som ligger sør for Grønnholmen og øst for Flatholmen.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Det betyr at man ikke har lov til å forstyrre fugler eller pattedyr, eller deres hi/bo/reir, egg og unger.

Den andre Stangholmen, med fyret på, er ikke et naturreservat, men likevel en perle som vi presenterte bak luke to i vår kalender. Den kan du se her:

iRisørs julekalender 2. desember

Mannskjæret og Hammartjønn

Samtidig med Stangholmen ble også Mannskjæret et naturreservat, og da særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

Mannskjøret er ikke større enn 26 dekar, og ligger plassert med kort avstand til jettgrytene på Sild.

Det siste av de fem naturreservatene er Hammartjønn. Dette er også det minste på kun 20 dekar. Formålet med fredningen er å bevare en for Sørlandet velutviklet og uvanlig stor forekomst av svartorskog (Lycopo-Alnetum (glutinosae) og Carici (elongatae) – Alnetum (glutinosae)).

Hammertjønn er det vannet du får på høyre side kort tid etter at du har svingt av E18 på vei ned til Risør. (På motsatt side av Risørveien for Hammerlia).