Det er ingen store endringer i arbeidsledigheten i Risør den siste måneden. 75 personer står registrert som helt ledige hos NAV, en mer enn i november.

Tekst: Tore Myrberg

Sammenligner vi med tallene for desember i fjor, er det heller ikke de store endringene her. Nedgangen til samme tid i år er på seks personer.

Ledigheten i Risør er helt på linje med snittet for Aust-Agder, mens den ligger litt over Agder og landsgjennomsnittet.

I østregionen er det Åmli som har høyes ledighet i desember målt i prosent av arbeidsstyrken. 3,2 prosent ledige er opp 0,9 prosentpoeng. Lavest ledighet i øst finner man i Gjerstad med 1,6 prosent, det samme som i november.

Her er pressemeldingen fra NAV i dag:

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,3 prosent
Arbeidsmarkedet desember 2019

-Ledigheten har gått litt ned siden desember i fjor, og holder seg på samme lave nivå som
vi har sett de siste månedene, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Ledigheten i Aust-Agder er på 2,4 prosent og utgjør 1.371 personer. Det er 10 flere enn i
forrige måned og 84 flere enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned
sammenlignet med desember 2018. I desember er bruttoledigheten på 3,1 prosent. I
november var bruttoledigheten også på 3,1 prosent.

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 2.187 personer. Det er 21 færre enn i
forrige måned og 43 flere enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har
bruttoledigheten gått ned sammenlignet med desember 2018. I desember er
bruttoledigheten på 2,9 prosent. I november var bruttoledigheten også på 2,9 prosent.
Åmli kommune har høyest ledighet med 3,2 prosent, deretter følger Søgne med 2,9 prosent og Froland og Arendal, begge med med 2,8 prosent . Hægebostad kommune har Agders laveste ledighet med 0,7 prosent. Deretter følger Sirdal med 0,8 prosent og Bykle med 1 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.136 menn og 1.422 kvinner. 1.189 av
disse er under 30 år.

Av de ledige er 96 permitterte og 1.253 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.757 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

-En del arbeidskontrakter avsluttes ved årsskiftet, og vi ser derfor vanligvis en viss økning i
ledigheten i januar. Vi forventer det samme for januar 2020, sier Elisabeth Blørstad.

Ledige stillinger

På nav.no var det i desember registrert 233 ledige stillinger i Aust-Agder og 583 ledige
stillinger i Vest-Agder. I desember 2018 var tallene henholdsvis 271 og 650. Hittil i år er det utlyst 16.943 stillinger i Agder, dette er 112 færre stillinger enn i samme periode i 2018.

I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (215), serviceyrker og annet arbeid (88) og kontorarbeid (81).

Det er færrest ledige innen jordbruk, skogbruk og fiske (53), akademiske yrker (65) og
meglere og konsulenter (83). Næringene med flest ledige er bygg og anlegg (472), butikk- og salgsarbeid (467) og industriarbeid (389). Gruppen med arbeidssøkere som ikke har noen yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette til NAV utgjør nå 369 personer.

Av de som meldte seg arbeidsledige i desember var det flest fra bygg og anlegg (132), ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt (120) og Industriarbeid (92). Totalt 713 personer meldte seg ledige hos NAV i desember, til sammenligning var det 676 personer som meldte seg i samme måned i fjor.

Ledigheten i landet

I desember ble det registrert 60.736 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 2.741 personer sammenlignet med desember i fjor.

Av arbeidsstyrken i landet er det i desember registrert 2,2 prosent helt arbeidsledige, i
desember 2018 var tallet på 2,3 prosent. Av de helt ledige mottok 46 prosent dagpenger.
Til sammen var 74.983 personer er registrert som enten helt arbeidsledige eller
arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 3.970 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,4 prosent, etterfulgt av Troms med 1,5 prosent og Trøndelag med 1,8 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,1 prosent, etterfulgt av Finnmark med 2,7
prosent og Vestfold med 2,6 prosent.

Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,8 prosent etterfulgt av Finnmark og Telemark med 3,2 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,7 prosent etterfulgt av Troms med 1,9 prosent og Trøndelag, med 2,2 prosent.