Foto: Knut Erik Liane

Agder politidistrikt mottok færre anmeldelser på seksuallovbrudd i 2019 enn i 2018. Samtidig har saksbehandlingstiden økt.

Tekst: Pressemelding fra politiet i Agder

Den økte saksbehandlingstiden skyldes at politidistriktet har prioritert å behandle eldre saker (restanser).

Seksuallovbrudd

Innenfor seksuallovbrudd, ett av de prioriterte saksområdene i politiet, viser antall anmeldelser en reduksjon sammenlignet med 2018. I 2019 ble det registrert 389 saker, mot 426 i 2018.

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier:

  • Antall anmeldte voldtekter ble redusert fra 115 til 95.
  • Det var også en reduksjon av antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 64 til 39 saker.
  • Seksuell omgang med barn 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år holder seg stabilt – fra 97 til 100 i 2019.

Krav om 130 dager

Selv om antallet anmeldte saker har gått ned, klarer man ikke å oppnå målkravet om behandlingstid av denne typen saker.

– Saksbehandlingstiden på voldtektssaker er et godt stykke unna målkravet på 130 dager. Vi har lenge vært bekymret for dette saksområdet. Det er en sakstype som står øverst på prioriteringslisten vår. I høst satte vi i gang et internt prosjekt for å få ned bunkene med gamle saker. Et eget team er etablert, der en gruppe jobber systematisk med å redusere eldre, alvorlige sedelighetssaker, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Agder politidistrikt har også erfart at seksuallovbrudd som skjer via internett er store og komplekse.

– I disse sakene er det ofte mange fornærmede, og det er behov for å gå gjennomgå store databeslag. Det fører til at sakene tar lengre tid og vi klarer ikke å levere innen de fristene vi er pålagt, sier Lindeberg.

Ny seksjon

Distriktet er opptatt av at nye saker innen sedelighetsfeltet behandles og avgjøres innen de frister som Riksadvokaten har satt. For å få dette til er det tatt noen strukturelle grep.

I 2019 ble Agder tildelt 11 nye politistillinger. Samtlige ble lagt til felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Her er det nå etablert en egen seksjon for «etterforskning av seksuelle overgrep, internettrelaterte seksuelle overgrep og grov vold mot barn».

– Dette har vært et helt nødvendig grep å ta, selv om vi har knapphet på ressurser også andre steder i organisasjonen. Målet vårt er at vi innen sommeren 2020 har klart å redusere saksmengden på seksuallovbrudd og forbedret saksbehandlingstiden, sier Kirsten Lindeberg.