Gro Bråten (Ap). Foto: Tore Myrberg

Agder Arbeiderparti mener fylkeskommunen snarest må komme på banen med en krisepakke, og har listet opp ti punkter som skal hjelpe til å holde hjulene i gang.

Arbeiderpartiets forslag til krisepakke fra Agder fylkeskommune

Vi må alle bidra som best vi kan i denne kritiske situasjonen. Det er allerede skissert fra fylkeskommunen sin side at de vil gjennomgå planlagte investering og vedlikeholdsprosjekter for inneværende og neste år for å se om disse kan forseres. Det er også spilt inn to samferdselsprosjekter som det ønskes statlige midler til.

Agder Arbeiderparti har diskutert ulike tiltak som kan bidra til å lette på situasjonen i Agder. Det kommer mange tiltak gjennom de krisepakkene Stortinget nå vedtar, og vi ser ikke her på disse, men tiltak som Agder fylkeskommune kan sette i gang/bidra med.

Forslagene våre er et utgangspunkt for diskusjon og vi har sendt det ut til de andre partiene i fylkestinget. Vi har også bedt om innspill til forslagene fra LO, NHO, Bondelaget og de tre store nettverkene for olje- og gassbransjen (NODE), industrien (EYDE) og reiselivet (USUS). Vårt håp er at vi kan samles om en rekke, kraftfulle tiltak fra Agder fylkeskommune.

 1. Bruke tiden til å utvikle reiselivet
  Det er høysesong for vinterturisme og for mange skianlegg, hoteller, restauranter og butikker er det dramatiske tider når markedet har stoppet opp som når en bryter slås av. Ansatte er permittert, og bedriftene står uten inntekt. Ringvirkningene er store når turister og feriefolk må holde seg hjemme. Dette er viktige næringer for Agder.I denne krevende situasjonen bør en bruke tida på å videreutvikle reiselivsbransjen i fylket og ruste de til en situasjon der samfunnet igjen er åpent for reising, aktiviteter og opplevelser. Mange reiselivsbedrifter og destinasjoner har jobbet godt med markedsføring på individuell basis. Mange kommuner har mye turisme/hytteliv men mangler aktiviteter som gir turisme hele året. Turister etterspør pakker, der transport, aktiviteter, kultur og reisemål er «ferdiglaget». Dette arbeidet bør igangsettes gjennom Usus og i samarbeid med enkelte kommuner og aktører. Bransjen har mange permitterte, nå bør kompetansebehov utredes og opplæring settes igang.
 2. Full driftsstøtte til drosjenæringen
  Drosjenæringen opplever også bråstopp i inntekter og kundegrunnlag. Her må fylkeskommunen bidra med full driftsstøtte, selv om skolekjøring ikke gjennomføres når skolen er stengt. Vi har ikke råd til at næringen er gått konkurs den dagen skolene åpner og noen av elevene skal ha skoleskyss eller transport hjem fra sykehuset. Drosjene er en del av beredskapen i kommunene og er mange steder det eneste transportalternativet. Vi må ikke komme dit at vi står uten tilbud når krisen er over fordi vi ikke gjorde det vi kunne for å hjelpe bransjen.
 3. Kartlegging av ulike bransjers utfordring
  Fylkeskommunen bør ta initiativ til en regional kartlegging av de ulike bransjers utfordringer økonomisk og kompetansemessig. Det vil sikre treffsikre tiltak både fra regionalt og nasjonalt hold. Det er avgjørende å holde folk på jobb eller tilknyttet jobb så lenge som mulig.
 4. Kompetanseheving
  Det forventes statlige tiltakspakker til kompetanseheving for næringslivet, og fylkeskommunen bør sikre målrettede tiltak i tråd med regionale behov.
  Dersom det kommer statlige midler kan fylkeskommunen styrke kapasiteten ved Fagskolen for å tilby etter og videreutdanning til flere voksne. Karrieresentrene bør styrkes for å tilby veiledning og opplæring til mange av de voksne som er permittert, oppsagt eller sykemeldt og som går en usikker tid i møte.
 1. Tiltakspakke for lærlinger
  Det må lages en tiltakspakke for lærlingene for å sikre de opplæring og muligheter for å ta fagprøve innen sommeren for de som er i ferd med å avslutte kontrakten. De lærlingene som er permittert må få et tilbud i vg3 skole for å fullføre læretid. Det må finnes en løsning for de lærlingene som ønsker å søke påbygg, uten at fagprøven er gjennomført ved inntak. Opplæringskontor må få tilskudd som ordinært, slik at de kan bidra med informasjon og opplæring for lærlingene.
 2. Rammene for tilskudd må utvides
  Fylkeskommunen har flere programmer som gir muligheter for tilskudd. Rammene må økes og retningslinjer vurderes i lys av dagens situasjon. Det gjelder for eksempel midler til Bedriftsintern opplæring (BIO), Regionale utviklingsmidler; Siva og Innovasjon Norge.
 3. Sette i gang arbeidet med solceller
  Arbeidet med å installere solcellepanel på alle våre videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg bør settes i gang.
 4. Intensivere utbygging av bredbånd
  De nasjonale tiltakene i forbindelse med corona-viruset har ført til at mange må jobbe fra hjemmekontor, mange bruker digitale plattformer til møter, og skoler og institusjoner bruker digitale hjelpemidler mer. Dette har for alvor vist viktigheten av nettilgang og bredbånd. Situasjonen i Agder må kartlegges, og utbygging av bredbånd må intensiveres slik at dekningsgraden er god i hele fylket.
 5. Bevilgninger til kultur og idrett utbetales
  Alle bevilgninger/tilskudd til arrangementer innen kultur og idrett utbetales for 2019 i henhold til vedtatt budsjett uavhengig om det gjennomføres eller ikke.
 6. Avhjelpe landbruket
  Det må innføres støttetiltak for å avhjelpe behov for arbeidskraft. Vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter.

Gro Bråten
Gruppeleder Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe