Administrasjonen i Risør kommune tilbakeviser flere av punktene i interpellasjonen fra Frida Fred Dørsdal (Rødt).

Tekst: Tore Myrberg

Fred Dørsdal stiller åtte spørsmål i sin interpellasjon, med en bakgrunn/begrunnelse som ikke blir tatt godt i mot på kommunehuset.

Det er ordfører Per Kristian Lunden som formelt svarer rødtpolitikeren, men da med en lang redegjørelse fra kommunedirektør Trond Aslaksen.

I redegjørelsen sier kommunedirektøren at det har blitt jobbet systematisk med forholdene på Sandnes Ressurssenter etter en rapport fra august 2019 hvor det ble anbefalt bedre oppfølging av de ansatte, mer ressurser til oppgaven som verneombud og mer systematisk jobbing med oppfølging og evaluering av avvik.

Det står også i redegjørelsen at det legges mye ressurser i ny struktur og nye turnuser for å sikre daglig drift på et nivå som sikrer brukerne et godt faglig tilbud, samtidig som det er et mål å drive mer økonomisk og samtidig utvikle en fremtidsrettet organisasjon som ivaretar de ansatte på en bedre måte.

I samme avsnitt skriver kommunedirektøren: «For å klare dette er det avgjørende viktig at politikere og administrasjon og tillitsvalgte står sammen om å gjennomføre nødvendige endringer og at vi ikke faller hverandre i ryggen.»

I forhold til svare en enhetsleder i Åmli skal ha gitt Frida Fred Dørsdal i spørsmålet om hvem som har sagt opp en avtale mellom kommunen om en bruker fra Åmli som har hatt et tilbud i Risør, skriver kommunedirektøren at de også har vært i kontakt med enhetslederen: «Når vedkommende i Åmli kommune som interpellanten her referer til blir konfrontert med denne interpellasjonen, gir vedkommende uttrykk for stor irritasjon og frustrasjon. Han mener sitatet er helt tatt ut av sammenheng, at han er feilsitert og at dette ikke er i tråd med deres syn på denne saken.»

Aslaksen skriver at det her er snakk om en lenge planlagt tilbakeføring av en bruker, som hele tiden har vært avklart. Det skal derfor ikke være noen av kommunene som har «sagt opp» avtalen, men at det har vært avklart at vedkommende skal flyttes tilbake til hjemkommunen.

Her er ordførerens svar:

Det er med en viss tvil jeg legger fram denne interpellasjonen i sin helhet slik den er skrevet. Siden den allerede er sendt til media, legger jeg den likevel fram og har fått et utfyllende svar fra kommunedirektøren.

Jeg har respekt for politikernes ombudsrolle og også skaffe seg kunnskap om saker fra andre kilder enn kommunedirektør og ordfører. Likevel er det naturlig å skaffe informasjon via ordfører og kommunedirektør før man driver «etterforskning» i andre kommuner om hvordan samarbeidsavtaler er innrettet. Dette får vi komme tilbake til i den pågående politikeropplæringen.

Kommunedirektøren gir denne redegjørelsen:

Forvaltningsrevisjonen fra Sandnes Ressurssenter August 2019, bestilt av kontrollutvalget, er en grundig og god rapport som innebar en gjennomgang av en mengde dokumenter og intervjuer med flere ansatte og ledere. Rapporten er et viktig grunnlag for det videre arbeidet i utviklingen av tjenestene generelt i habilitering og spesielt på Sandnes. Den kom med følgende anbefalinger:

· Revisjonen anbefaler at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring av medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og iverksettelse av forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø
· Det anbefales at administrasjonen gjør en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av skademeldinger
· Revisjonen anbefaler at oppfølging og evaluering av avvik jobbes med mer systematisk på et overordnet nivå, med mål om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik.

Dette er forbedringsområder som det er jobbet med på Sandnes og som det vil bli stort fokus på i tiden som kommer. Arbeidet i enheten har etter at rapporten fra kontrollutvalget forelå (august 2019), vært veldig dominert av behovet for økonomiske innsparinger. Bystyret vedtok et nedtrekk på ramma på 4 millioner i 2020, og i tillegg til dette dro enheten med seg en utfordring på ca. 10 millioner som tilsvarer merforbruket i 2019. I tillegg til dette kom koronakrisen som slo ned for fullt fra mars 2020. Det må også nevnes at det har vært mange utskiftninger på ledersiden på Sandnes Ressurssenter. Mangeårige leder gikk av med pensjon 1. august 2019. Ny konstituert leder overtok samme dato. Ny permanent leder ble ansatt 1. april 2020. Det har således vært mye forandringer ledersiden på kort tid. Dette har gjort det store omstillings – og forbedringsarbeidet enda mer krevende.

Det jobbes nå svært godt, sammen med ledelse og tillitsvalgte på Sandnes, med å utarbeide en ny struktur og nye turnuser. Det krever at hele driftsmodellen må omorganiseres. Mye ressurser legges i dette arbeidet. Samtidig kreves det betydelig innsats for å få den daglige driften på et nivå som sikrer brukerne et godt faglig tilbud da mange ansatte med høyskoleutdanning har sluttet i den samme perioden. Målet med dette arbeidet er å drive mer økonomisk, men det er ikke minst å utvikle en fremtidsrettet organisasjon som ivaretar de ansatte på en enda bedre måte og som bedre møter de utfordringene som bla. pekes på i rapporten fra kontrollutvalget og som det også vises til i spørsmålene i denne interpellasjonen. For å klare dette er det avgjørende viktig at politikere og administrasjon og tillitsvalgte står sammen om å gjennomføre nødvendige endringer og at vi ikke faller hverandre i ryggen.

Tillit har stått og står svært sentralt i helse organiseringen av helse og omsorg. Andre kommuner har over år søkt til oss for å høre hvordan vi har bygd organisasjon og kultur.
Sandnes Ressurssenter har noen utfordringer på dette området og vi er godt i gang med det arbeidet som trengs for å rette dette. Det er imidlertid kjent at i en prosesser med nedbemanning klarer man sjelden å styrke arbeidsmiljøet eller ta ned sykefraværet. Tvert imot er erfaringene at arbeidsmiljøet lider og sykefraværet går opp. Dette har vi stor tro på at vi over tid skal få endret på. Kompetanse er et stikkord i denne sammenheng og i prosessen videre vil det bli fokus på dette. I et personalmøte om 14 dager vil både Fylkeskommunen og NAV bli med for å ivareta ansattes muligheter og rettigheter på en best mulig måte. Planen er å kunne tilby en fagarbeiderutdanning til de ansatte som ikke har dette. Det gjelder både de som beholder jobben og de som blir sagt opp.

Sandnes Ressurssenter har de siste ti månedene hatt et stort fokus på et mer systematisk arbeid med oppfølging av avvik på et overordnet nivå. Dette ble påpekt som et forbedringsområde i kontrollutvalgets rapport. Målet er å redusere omfanget av skademeldinger. Leder jobber systematisk i samarbeid med verneombudet. Etter at det ble et ekstra fokus på denne oppgaven viser det seg at omfanget av skademeldinger har hatt en økning. Årsaken er at ansatte har blitt bevisstgjorte, og fått ytterligere opplæring, i betydningen av viktigheten av god og konkret rapportering. Dette er med på å bevisstgjøre betydningen av hvilket utviklingspotensialet det ligger i gode rapporteringer. Ved alvorlige avvik tar leder umiddelbar kontakt med ansatte for å sikre nødvendig oppfølging. Den enkelte medarbeider vil da bli ivaretatt og nødvendige tiltak iverksettes for å skape en trygg arbeidsplass for alle involverte.
Fra 01.06.19 – 31.05.20, er det 406 skademeldinger. 32 er merket som høy prioritet. Samme tidsperiode året før var det 277, derav 24 med høy prioritet. Rapporten viser at det mest sannsynlig har vært er en underrapportering på skademeldinger. Arbeidsgiver ser det som positivt at antall avvik har økt når fokus har blitt satt på betydningen av at alle har blitt flinkere til å melde avvik. På den måten kan hensiktsmessige forandringer i driften implementeres i den daglige driften. På sikt vil antall meldte avvik gå ned.

Etter at rapporten fra kontrollutvalget forelå tok administrasjonen umiddelbart tak i situasjonen om mangel på ressurser til verneombudet. Verneombudet ble frikjøpt 10 prosent for å kunne arbeidet en hel dag hver 14 dag med aktuelle saker. Verneombudet går igjennom alle avvik sammen med leder. De bestemmer hvilke tiltak som må iverksettes på bakgrunn av meldte avvik. Avvikene blir også behandlet på gruppemøter. Verneombudet deltar ved behov.

Nedbemanningsprosessen er grundig orientert om i AMU, Formannskapet, Bystyret og Livsløpsutvalget. Det sentrale i disse orienteringene har vært at det er jobbet mer enn et halvt år med dette og at tillitsvalgte har vært med i prosessen fra dag en for å legge premissene for en best mulig prosess. I tillegg får vi bistand fra to jurister fra KS, blant de aller beste på feltet, for at prosessen skal bli godt ivaretatt.

Avtalen med Åmli handler om en lenge planlagt tilbakeføring av en bruker. Brukeren det gjelder er nå 20 år og Åmli kommune vil bygge opp et varig tilbud i egen kommune til vedkommende. Dette har som sagt vært planlagt og avklart i lang tid. Avtalen er formelt ikke sagt opp av noen av partene, men det har som sagt vært helt avklart at vedkommende skal flyttes tilbake til hjemkommunen. Dette er helt i samsvar med ledelsen i Åmli kommune sitt syn på saken. Når vedkommende i Åmli kommune som interpellanten her referer til blir konfrontert med denne interpellasjonen, gir vedkommende uttrykk for stor irritasjon og frustrasjon. Han mener sitatet er helt tatt ut av sammenheng, at han er feilsitert og at dette ikke er i tråd med deres syn på denne saken. I planleggingen har Åmli ytret ønske om å forlenge avtalen utover nyttår for å få på plass det de trenger. Dette har vi bekreftet at vi er positive til.
Vergen har vært tett med i denne prosessen og har belyst saken for Fylkesmannen som gir sin tilslutning til dette.

Per Kr. Lunden, ordfører

Les om interpellasjonen her:

Stiller kritiske spørsmål om Sandnes Ressurssenter