Tollboden. Foto: Thomas Østerholt

Kommunedirektøren ønsker fortsatt å bruke Tollboden til kommunens egen virksomhet. Men, likevel foreslår han nå salg av bygget, noe formannskapet ga støtte til.

Tekst: Tore Myrberg  Hovedfoto: Thomas Østerholt

Formannskapet i Risør gikk i dag inn for at Tollboden legges ut på salg på det åpne markedet. Men, det var ikke enighet blant politikerne for hva man skulle gjøre.

Høyres Kai Strat var klar på at de ønsket å følge innstillingen fra kommunedirektøren på at Tollboden legges ut for salg. Men, Strat ønsket i tillegg at man ikke skulle ha en minstepris slik som kommunedirektøren ønsket.

Viktor Hauge, Stian Lunde, Kai Strat og Anette Lunner var i flertall i formannskapet i denne saken, men den avgjøres først i bystyret. Foto: Tore Myrberg

Viktors dobbeltstemme

Andrew Wintwood (Rødt) la fram et forslag under formannskapsmøte om at man skal utrede et alternativ om å bruke Tollboden i egen virksomhet:

Kommunedirektøren får i oppgave å utrede et alternativ der Tollboden tas i bruk til egen virksomhet. I dette alternativet må det inngå vurderinger og anbefalinger knyttet til bruk av flere andre bygg og virksomheter, blant annet VIRK, Kommunehuset, NAV-bygget, Kragsgata 48. Risørhuset, Rådhuset og Linken. Som en del av denne vurderingen må det også sees på muligheter for sambruk av Tollboden med Maritime Risør eller andre eventuelle lag, foreninger og bedrifter. Et hovedfokus for denne utredningen skal være å sikre en betydelig aktivitet i bygget store deler av døgnet, året gjennom, samt en økonomisk levedyktig drift.

Dette fikk støtte fra Arbeiderpartiets Elen Lauvhjell og Ragni MacQueen Leifson samt Lill Jorunn Bredal Larsen fra Kristelig Folkeparti, og var dermed nedstemt.

Da forslaget til Kai Strat kom opp fikk han med seg partifelle Anette Lunner og Venstres Stian Lund og Viktor Hauge (Senterpartiet). Siden Rødts forslag hadde falt, valgte Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) å stemme for Strats forslag hun også.

Tre alternativer

I forberedelsene til den politiske behandlingen i dagens formannskap og neste ukes bystyremøte, har det blitt jobbet med tre alternativer.

  1. Langsiktig utleie eller utlån til Maritime Risør
  2. Kommunal utnyttelse av bygget
  3. Salg av Tollboden

Konklusjonen etter å ha gått igjennom disse alternativene er at man nå vil legge Tollboden ut for salg. Dette da det er for stor økonomisk usikkerhet rundt alternativ 1, og at politikerne allerede har sagt nei til å flytte deler av administrasjonen til bygget.

– Alle tre har noe godt ved seg, men vi har havnet på salg, sier kommunedirektør Trond Aslaksen.

Flytte VIRK

Likevel ønsker fortsatt administrasjonen å ha en reserveplan hvor det å bruke Tollboden i kommunal virksomhet er en mulighet dersom man ikke får solgt. Men, ikke ved å flytte rådmannen eller den sentrale administrasjonen til bygget.

I stedet ser man blant annet på helheten i bruken av kommunale bygg, og at man ved å flytte på noe av driften kan få inn VIRK i deler av dagens kommunehus på Frydendal. Avtalen med fylkeskommunen om leie av lokal til VIRK går ut i 2022, og en slik omorganisering vil trolig kunne spare kommunen for over en million kroner i året.

For å få denne kabalen til å gå opp, mener administrasjonen at det er en fordel at Tollboden inngår i opplegget.

Det er uansett bystyret i Risør som har det endelige ordet i saken.

Dette er innstillingen fra formannskapet:

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår:

  1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk.
  2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler med Risør kommune om p-plasser.
  1. Bygget legges frem for salg i det åpne markedet
  2. Ved framtidige salg av bygget skal Risør kommune ha forkjøpsrett (til markedsverdi).
  3. Dersom det etter minimum tre år fra undertegnet salgsavtaleikke er betydelig aktivitet i bygget eller ikke er foretatt betydelige investeringer i bygget har Risør kommune rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme pris som den ble solgt for.
  1. Formål for salg: næring, privat/offentlig tjenesteyting.

Når forslag til salgsavtale foreligger, skal denne legges fram for bystyret til godkjenning.