Etter at man ikke har klart å få på plass en leietaker som kan dekke kommunens utgifter, har bystyret nå bestemt at Tollboden skal legges ut for salg.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Administrasjonen hadde selv lagt fram et forslag om salg, men med en minstepris på ti millioner kroner. I formannskapet vedtok Høyre, Venstre og Senterpartiet at forslaget til bystyret skulle være at man ikke setter noen minstepris.

– Det vi vedtar nå gir ikke automatisk salg. Det er opp til bystyret når salget kommer opp igjen her, sa Dag Gjesteby (H), som var saksordfører under bystyrebehandlingen.

(se vedtaket nederst i saken)

Det var imidlertid tydelige politiske fronter under debatten.

– Dette er en vanskelig sak. Jeg ønsker å beholde Tollboden i kommunale hender, og gi kommunedirektøren bedre tid til å utarbeide dette. Ideen om et sambrukshus er flott. Det vil gi synergier, sa Ragni MacQueen Leifson (Ap).

Under behandlingen i formannskapet kom Risør Rødt med et forslag. I bystyret kom de med et justert forslag sammen med Arbeiderpartiet:

Kommunedirektøren får i oppgave å utrede et alternativ der Tollboden tas i bruk til egen virksomhet. I dette alternativet må det inngå vurderinger og anbefalinger knyttet til bruk av flere andre bygg og virksomheter. Som en del av denne vurderingen må det også sees på muligheter for sambruk av Tollboden med Maritime Risør eller andre eventuelle lag, foreninger og bedrifter. Et hovedfokus for denne utredningen skal være å sikre en betydelig aktivitet i bygget store deler av døgnet, året gjennom, samt en økonomisk levedyktig drift. Kommunedirektøren skal komme tilbake til bystyret med en utredelse innen 01.04.21.

– Dette er et av Risørs mest ikoniske bygg. Derfor vel verdt å gå en runde til. Vi vil at rådmannen skal få tid til utrede mulighetene for bygget, sa Andrew Windtwood.

– Jeg er i utgangspunktet for salg, men ser på Rødts forslag som et utsettelsesforslag. Og jeg vil gjerne ha mer informasjon før jeg bestemmer meg, føyde Oddvar Mykland (Ap) til.

Deretter fortsatte ordskiftet med innlegg og replikker med meninger fra flere sider.

Det lå imidlertid i kortene at den borgerlige siden ville få et flertall i saken, da Senterpartiet valgte å stå på sin holdning fra formannskapet.

Dette ble det endelige vedtaket med stemmene fra H, Sp, V, Krf og FrP:

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår:
1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk.
2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler
med Risør kommune om p-plasser.
3. Bygget legges frem for salg i det åpne markedet
4. Ved framtidige salg av bygget skal Risør kommune ha forkjøpsrett (til
markedsverdi).
5. Dersom det etter minimum tre år fra undertegnet salgsavtale
a. ikke er betydelig aktivitet i bygget
eller
b. ikke er foretatt betydelige investeringer i bygget
har Risør kommune rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme pris som den
ble solgt for.
6. Formål for salg: næring, privat/offentlig tjenesteyting.
Når forslag til salgsavtale foreligger, skal denne legges fram for bystyret til
godkjenning.

Avstemmingen i bystyret ga flertall for det som var innstillingen fra formannskapet.