Endelig er Tangen-saken avgjort, etter at politikerne i to år har diskutert utfordringene med privat utbygging på kommunal tomt.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det som begynte med at man ønsket at en rekke huseiere i Kastellveien og Tangengata skulle rive ned plattinger, boder og diverse annet, endte med et foreløpig amnesti for de fleste.

Størst oppmerksomhet har Kastellveien 20 fått, hvor man etter hvert ble eneste eiendom hvor det var forslag om å måtte fjerne platting. I bystyret fikk Risør Høyre flertall for å få utført en mulighetsstudie av de aktuelle områdene før man tar en avgjørelse. Kai Strat (H) kom med dette forslaget:

Kommunen utarbeider en mulighetsstudie/-skisser for utvikling både av Gustavs pynt og arealet nedenfor Kastellveien 20 og 28. På Gustavs pønt inngår også de to adkomststiene, leieareal for terrasse (jfr. Pkt. 15) og muligheter for båter/båtstativ.
Bystyrets behandling av punktene 12 og 13 utsettes inntil en mulighetsstudie er gjennomført.

Forslaget ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer. De som stemte i mot var Rødt og Senterpartiet.

Også Risør Venstre kom med et forslag hvor plattingen i punkt 12 kunne bestå, men at den må fjernes om Risør kommune ved en senere anledning krever det. Dette fikk fem stemmer, tre fra Venstre og to fra Arbeiderpartiet, og ble dermed nedstemt.

Venstre ønsket også et punkt om at biler stående i en passasje mellom Tangengata 24 og 26a må fjernes. Dette falt da kun tre fra Venstre og tre fra Rødt stemte for dette.

Dette ble til slutt det endelige vedtaket om de forskjellige eiendommene:

 1. Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94 Ingen.
 2. Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93 Ingen, men ved søknad om reparering/rehabilitering av brygge utover det som eventuelt er erstatningsarealet, må samtykke fra Risør kommune behandles av Formannskapet som egen sak.
 3. Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92 Ingen.
 4. Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91 Det gis midlertidig tillatelse til vedbod/overbygg plassert ved gangveien, men tiltaket må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
 5. Offentlig friområde mellom nr. 10 og 14 Det gis midlertidig tillatelse til at platting og gjerde plassert mellom nr.10 og 14 blir stående, men tiltakene må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
 6. Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90 Det gis midlertidig tillatelse til at den del av brygga som er på kommunal grunn blir stående, men tiltaket må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
 7. Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18 Støpte trapper til sjøen og badestige forblir urørt, og til allmenn benyttelse.
 8. Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89 Ingen.
 9. Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88 Skiferplatting godkjennes midlertidig, men må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
 10. Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87 Det gis midlertidig tillatelse til mur, og rådmannen åpner egen sak for videre behandling av saken og kartlegging av eiendommens grenser.
 11. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86 Det gis midlertidig tillatelse til skiferplattingen ved inngangspartiet og bed plassert i gangveien, men tiltakene må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt. Det åpnes i tillegg for en egen sak om kartlegging av eiendommens grense mot kommunal grunn ved badeplassen.
 12. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85 Bystyrets behandling av punkt 12 avventes inntil en mulighetsstudie er gjennomført.
 13. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81 Bystyrets behandling av punkt 13 avventes inntil en mulighetsstudie er gjennomført.
 14. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80 Eier må fjerne levegg og bod på kommunal grunn.
 15. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250 Leieavtalen på bnr. 1250 inngått mellom kommunen og eier løper videre. Dersom planene for området endres, kan kommunen si opp avtalen.
 16. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78 Risør kommune vil sørge for markering/ skravering av gangveien på asfalt. Avløpsledninger over kommunalt friområde må fjernes av eier ved fremtidig tilkobling til offentlig avløp. Det opprettes videre en egen sak på kartlegging av eksisterende grenser.
 17. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77 Ingen.
 18. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29 Ingen.
 19. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28 Søknad om kjøp av kommunalt areal behandles som en egen sak.
 20. Kastellet Ingen.
 21. Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96 Ingen.
 22. Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95 Ingen.
 23. Tangengata 26 A og B Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37 Kommunen må markere grensen mot kommunal grunn med gjerde.
 24. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38 Ingen.
 25. Gangvei mellom Tangengata 26A og 24: Gangveien skal holdes åpen for allmennheten.
 26. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123 Den midlertidige tillatelsen til å anlegge og ha trapp på kommunal grunn løper inntil videre iht. Til tidligere vedtak.
 27. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66- «Kornbrygga» Ingen.
 28. Mulighetsstudie av Gustavs pynt og det offentlige arealet nedenfor Kastellveien 20 og 28. Kommunen utarbeider en mulighetsstudie/-skisser for utvikling både av Gustavs pynt og arealet nedenfor Kastellveien 20 og 28. På Gustavs pønt inngår også de to adkomststiene, leieareal for terrasse (jfr. Pkt. 15) og muligheter for båter/båtstativ.

Bystyrets behandling av punktene 12 og 13 utsettes inntil en mulighetsstudie er gjennomført.

Skiltplanen vedtas i henhold til Kommunedirektørens forslag med unntak av:

 • Skilt ved nr. 18 som viser vei forbi og rundt nr. 14, settes ikke opp (Punkt 11)
 • Det settes ikke opp skilt mellom nr. 32 og 26 som viser vei til nr. 30 og videre til Gustavs pynt (Punkt 14).

Kommunedirektøren gis fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med huseiere dersom skilt bør plasseres på privat eiendom og til å vurdere om skilting skal gjøres i samarbeid med frivillige lag/organisasjoner.

Bystyret anmoder om at parkeringsbestemmelsene i området følges opp.