Her er brevet Paal Eckhoff Salvesen og Kristin Siewers har sendt fylkespolitikerne i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse i dag:

Risør videregående skole i fare

Fylkesrådmannen har i sitt forslag om tilbudsstruktur i videregående skole i Agder foreslått dramatiske endringer i fagtilbudene Risør videregående skole tilbyr elever i nærområdet. Tidligere har vi fått vite at Medier og kommunikasjon fjernes. Nå er også studieforberedende fag fra Vg2 foreslått fjernet. Går forslagene igjennom, innebærer det en kraftig svekking av Risør videregående skole, og representerer et svært dårlig signal til Risør-samfunnet, elever og ansatte.

Fylkesrådmannens forslag innebærer at VG2+3 studieforberedende skal flyttes fra Risør til Tvedestrand – og slik vi forstår forslaget, skal dette skje fra skoleåret 2022. Det betyr at de 33 elevene vi har i dag på VG1 studieforberedende må gå siste året sitt på Tvedestrand – dvs bytte skole i det siste, viktige og avgjørende året. Dette innebærer at skolen mister et vesentlig og viktig tilbud for de elevene som hører til studieforberedende, og elevene mister et fullt løp innen studiespesialisering på én skole.

Studiespesialisering har de seinere årene rekruttert omlag 30 elever hvert år. I år var det 32 søkere bosatt i Risør og Tvedestrand. En fjerning av studieforberedende trinn vil innebære at elever flyttes hvert år etter VG1 til Tvedestrand. Dette er ikke bærekraftig, og vil selvsagt på sikt føre til en ytterligere svekking, ved at elever som søker seg til videregående fra 10 klasse heller velger Tvedestrand for å slippe å bytte skole og evt klasse underveis i løpet.

Resultatet blir på sikt at Risør VGS vil være en ren yrkesfaglig skole, og gitt at dagens fagtilbud opprettholdes – ende på et elevtall på om lag +/- 150 elever, avhengig av om vi får tilført Helse og oppvekstfag eller ikke.

Det er svært uheldig at mange elever vil måtte bytte skole fra vg1 til vg2. Det er i strid med det viktige prinsippet at elevene skal få lov å fullføre studieløpet på samme skole der det er mulig. Ved å gjøre denne endringen blir dette ikke lenger mulig. Det er mange sosiale forhold som tilsier at et skolebytte bør unngås for elevene all den tid man faktisk fyller opp klassene så godt som skolen allerede gjør. Regionplan 2030 sier at vi skal være attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter – og at viktige institusjoner skal være nær der en bor. Risør VGS er en av de viktigste institusjonene i kommunen.

For elevene er forutsigbarhet og det psykososiale skolemiljøet viktig. Å være på samme skole, og ha de kjente rundt seg og i samme klasse har stor betydning – her har Risør VGS store fordeler med sin størrelse og tilknytning til nærmiljøet. Dessuten betyr skolens plassering mindre reisetid for de fleste elevene – noe som er vesentlig.
Selv om vi ser at forslaget om fjerning av studieforberedende skjer først fra 2022, ber vi om at det sies klart i fra at dette er uakseptabelt -NÅ. Forslaget går på tvers av et tydelig og klart vedtak tidligere i fylkestinget om å satse på flankene – dvs ytterkantene i Agder. I tillegg går dette sterkt imot en tanke om desentralisert skolestruktur der også mindre skoler skal kunne ha en bredde i fag og tilbud – og det går imot styrking av skoler i distrikter der søkningen er mindre enn i mer sentrale strøk. Forslaget bærer preg av en sentralisering og rasjonalisering som kun tar økonomiske hensyn, uten å ta i betraktning skolens rolle i Risør-samfunnet som en viktig aktør, arbeidsplass, tilbud til unge og en av flere faktorer som sørger for at ungdom får en tilhørighet til kommunen.

Fylkesrådmannen foreslår å legge én VG1-klasse i Helse og oppvekstfag til skolen. Det er vi for, men vi ønsker i tråd med det vi har nevnt over, at dette også innebærer et VG2+3 løp i tillegg. Det gir forutsigbarhet, det understøtter et fagmiljø og gir elevene mulighet til å slippe å bytte skole underveis i studieløpet.

Det er viktig for Risør-samfunnet å opprettholde et bredt fagtilbud for alle typer elever – og sikre at en kombinert skole som Risør rvs er trygg og forutsigbar for de som bor her, de elevene som søker videregående utdanning og de som ønsker å flytte hit. I tillegg representerer Risør VGS en viktig arbeidsplass i kommunen.

Hilsen
Paal Eckhoff Salvesen, på vegne av klubben ved Risør videregående skole
Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Risør VGS .
Kristin Siewers, tillitsvalgt Skolenes Landsforbund

Risør videregående skole
Ca 215 elever fordelt på følgende fagretninger:
• Studiespesialisering VG 1- 3
• Medier og kommunikasjon VG1 – 3
• Elektro og datateknologi VG 1+2
• Teknologi- og industrifag VG1+2 (3)
• Salg, service og reiseliv VG1+2
• Forberedende kurs for minoritetsspråklige
• samarbeidsprosjekt med voksenopplæringen (helsefagarbeider for minoritetsspråklige