Foto: Privat

– Tyriveien-prosjektet er et endelig bevis på at HVPU-reformen ikke har kommet til Risør. Det sier Andreas Haugland Ausland i dette leserinnlegget:

Tyriveien-prosjektet er et endelig bevis på at HVPU-reformen ikke har kommet til Risør

1. januar 2021 var det 30 år siden HVPU-reformen ble innført i Norge og Lindgrov ungdomsheim skulle blitt nedlagt. Derfor er helt ubegripelig for meg at Risør kommune 30 år senere velger å lage en ny stor institusjon i Tyriveien, samtidig som Sandnes ressurssenter fremdeles driftes.

Kritisk til kommunens tankegang
Jeg er kritisk til Risør kommunes totale manglende evne til å likestille funksjonshemmede i samfunnet. Gang på gang velger kommunedirektøren institusjoner og ghettoer, istedenfor likestilling og frihet for funksjonshemmede. Husbanken sier at de utviklingshemmede skal normaliseres og bo som folk flest i sine egne hjem. Det er ikke normaliserende å bo ved avlastningshjem eller i en stor en institusjonsmasse på 11 leiligheter som er det korrekte antallet med leiligheter som kommunen skal drifte i Tyriveien. Kommunedirektør og kommunalsjef sier for det meste at det er snakk om 6 leiligheter i et privat prosjekt. Dette er bare halve sannheten. Sannheten er at Risør kommune ved enhet Habilitering skal drifte disse 6 leilighetene som er privateid pluss kommunal barneavlastning og 5 kommunale omsorgsboliger ved siden av fra samme basen. Da er det ikke snakk om 6 leiligheter, men 11 leiligheter pluss barneavlastning som alle skal bebos av funksjonshemmede..
All forskning viser at avlastning og hjem ikke skal samlokaliseres innen samme område. Man gikk bort fra slike gettoer ved avviklingen av sentralinstitusjonene i 1991. Store bofellesskap med mange utviklingshemmede vil kunne trigge uro. Som vil gi økt utagering og økt bemanning, som igjen vil gi økte kostnader. Kommunen har flere ganger hevdet at man kommer til å spare penger på dette. Men det eneste de kan spare penger på er å slå sammen vedtak. Da blir det ikke individuelle tilbud, men kollektive tilbud. Kollektive løsninger går utover frie liv og likestilling.

Kan ikke sammenlignes med Romstølen eller andre bofelleskap i Arendal
Jeg har også fått med meg at dette prosjektet sammenlignes med et liknende prosjekt i Arendal. Romstølen bofelleskap er et foreldreinitiativ med beboere som har kjent hverandre lenge, det er likt som de 6 beboerne som skal bo i den privateide delen av Tyriveien. Man skal ikke gripe inni enkelt individers ønsker, men man må kunne forvente at kommunen følger forskning og anbefalinger vedrørende størrelse og samlokalisering i normal bebyggelse. Så lenge det er snakk om 6 private eide leiligheter som skal driftes sammen med 5 kommunale leiligheter og minst 4 plasser i en barneavlastning kan ikke dette sammenlignes med Romstølen da det kun er privateide leiligheter.

Frykter tvangsflytting
Jeg er redd for at kommunedirektør tenker å flytte noen beboere fra Tyriveien til Orreveien i fremtiden, men her vil jeg minne kommunestyret og administrasjonen på at Risør kommune ble domfelt i et forsøk på å tvangsflytte beboere fra Tyriveien til Orreveien på starten av 2000-tallet, noe som gjør at de på ingen måte ikke kan tvangsflytte disse beboere til Orreveien.

Risør må høre på ekspertisen
I den økonomiske krisesituasjonen Risør kommune er inne i, så er det oppsiktsvekkende at kommunen hele veien velger de mest gammeldagse, dårligste og desidert dyreste løsningene for personer med nedsatt funksjonsevne. Helt siden gamle Lindgrov på 1980-tallet og frem til i dag har habiliteringen valgt å ikke følger HVPU-reformen, likestillingskampen eller menneskerettighetene. Jeg anmoder dere til å høre på brukerorganisasjonenes anbefalinger og erfaringer, som kraftig advarer mot sånne ghettoanlegg som Tyriveien prosjektet kommer til å bli hvis dagens tegninger blir brukt.

Jeg anmoder på det sterkeste at avlastningen blir fjernet fra prosjektet og at dagens omsorgsboliger og de planlagte privateide boligene blir to totalt separate bofelleskap som ikke deler personal eller personalbase. Jeg anmoder kommunestyret om å høre på forskning, brukerorganisasjonenes lange erfaring, FNs menneskeretthetskonvensjon for funksjonshemmede (CRPD) og grunnleggende likestillingsprinsipper. Så lenge kommunen skal drifte disse boligene må kommunen følge norske lover og likestillingsprinsipper. For ingen verken kommunestyrer, kommuneadministrasjoner, pårørende eller noen andre har rett til å bryte menneskerettighetene eller grunnleggende likestillingsprinsipper. Uansett hva!!!!

Det er ganske utrolig at ingen i kommunestyret tør å stå opp mot kommuneadministrasjonen eller kjempe for full likestilling for funksjonshemmede i Risør. Og når ingen andre sier noe om dette, så er jeg saktens glad for at jeg ikke er redd for å tale Risør kommune rett imot.

Ja til full likestilling og frihet for alle i Risør kommune!

Andreas Haugland Ausland, likestillingsaktivist