Foto: igjerstad.no

Fra og med i dag, fredag 29. januar, iverksettes påbud for alle kunder på Brokelandsheia om å bruke munnbind ved besøk i forretningene. I første omgang gjelder forskriften frem til utgangen av februar måned.

Tekst og foto: Rune Hagestrand/igjerstad.no

Forskriften er vedtatt av Gjerstad kommunestyre 27.01.2021, for å begrense spredningen av koronasmitte, etter gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra kommuneoverlege. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å forlenge virketiden for forskriften, og eventuelt oppheve den hvis behovet bortfaller.

– Jeg håper folk forstår situasjonen og følger opp dette påbudet, sier ordfører Inger Løite. Vi ser nå at den engelske virusmutasjonen nærmer seg vår kommune og vi må alle ta våre forholdsregler for at vi ikke får et stort smitteutbrudd i Gjerstad. Kommunen vår er liten og ikke rigget for store smitteutbrudd. Bemanningen i helsevesenet i Gjerstad er begrenset.  Å gjennomføre smittesporing i forbindelse med store utbrudd vil nærmest være en uoverkommelig oppgave for oss å klare alene. Derfor oppforder kommunen på det sterkeste at alle følger opp påbudet, sier ordføreren til iGjerstad.no.

– De ansatte i forretningene på Brokelandsheia er informert om tiltaket og vil påse at kundene får beskjed om påbudet, sier Løite. Forretningene vil ha munnbind tilgjengelig om ikke kundene allerede har med seg dette selv.
Følgende forskrift ble vedtatt av Gjerstad kommunestyre 27. januar:

Hjemmel: Forskriften er fastsatt av Gjerstad kommunestyre med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.
Bakgrunnen for dette er smittesituasjonen med spredning av mutert koronavirus i nærliggende regioner de siste ukene. Handelsområdet på Brokelandsheia er besøkt av mange fra andre regioner og tiltakene gjennomføres av smitteforebyggende hensyn.

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av Covid-19 i befolkningen.

§ 2 Bruk av munnbind – avgrenset til butikker og utsalgssteder på Brokelandsheia
Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, men alltid i butikker og bensinstasjoner.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 3 Antallsbegrensning i butikker og andre utsalgssteder
Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst 1 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og mulighet til å holde avstand i lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 4 Ansvar
Gjerstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjøres gjeldende fra og med 29.01.2021 kl. 06.00 til og med 28.02.21 kl 24.00.