Dag Gjesteby (H) var sterkt kritisk til vinklingen på saken da bystyret torsdag drøftet en evaluering av BPA-ordningen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse, og drøftingen i bystyret i dag startet med at man ved en tidligere anledning stemte over om brukerne av ordningen selv skulle få velge om de ville benytte et privat tilbud.

Dette ble nedstemt med 15 mot 14 stemmer. Med en konklusjonen fra flertallet om at den kommunale tjenesten er god og dekker behovet. Samtidig ble det vedtatt at hele BPA-ordningen skulle evalueres.

Lang liste

I torsdagens bystyremøte var Gjesteby kritisk til at ikke vesentlige funn kommer fram på en bedre måte, og lister opp mange punkter han finner som viktige:

  • At all tildeling av BPA–tjenester skjer ikke i henhold til anbefalinger og lovverk
  • At det er mangelfull konkretisering av bistandsbehov
  • At det er lang saksbehandlingstid
  • At det ikke er system for å fange opp vedtak som skal revurderes
  • At kommunens prosedyre for saksbehandling i svært liten grad blir benyttet
  • At feil og mangler i forbindelse med tildeling av tjenester i stor grad kan kobles til mangelfull forankring av rutiner innen kommunens saksbehandlingssystem
  • At kommunen ikke har gode nok systemer for å fange opp viktige elementer underlagt de aktuelle aktørene
  • At kommunen ikke i stor nok grad har sikret at arbeidsledere og personlige assistenter får nødvendig opplæring
  • At ingen av de personlige assistentene har fått tilbud om kurs eller fått tilrettelagt for ekstra opplæring

– Ingen beklagelser eller ydmykhet

I tillegg finner Gjesteby det merkelig at ikke Kommunedirektøren er mer ydmyk når saken legges fram.

– Her framkommer ingen kommentarer, beklagelser eller ydmykhet når det gjelder brudd på lovverk og anbefalinger, mangelfull konkretisering av bistandsbehov og lang saksbehandlingstid som er beskrevet i rapporten, sier Gjesteby..

Han er klar på at dette er mangler som klart påvirker brukerne og kvaliteten på den tjenesten de får.

– Dette burde vært kommentert av Kommunedirektøren. Brukerperspektivet blir ikke en gang nevnt av Kommunedirektøren. I Kommunedirektørens kommentar finns i heletatt ingen kommentarer rettet mot tjenestens kvalitet. Kommunedirektørens kommentarer er knyttet til ledelse og de interne administrative rutiner som er beskrevet ikke å fungere godt nok. Og dem er det som sagt mange av: tildeling av BPA, ansettelsesprosesser, HR portal som er ikke optimal, utarbeidelse av arbeidsplaner som er ikke optimal, at kvaliteten på saksbehandlingen skal bli høyere i framtiden og at tilgangen til kurs og opplæring vil bli fulgt opp i framtiden.

– Selektiv presentasjon

Fra talerstolen i bystyret ytret Dag Gjesteby at det har vært trist lesning det som er kommet fram fra administrasjonens side når det hele presenteres for politikerne.

– For det første virker det som om Kommunedirektøren har valg en selektiv presentasjon av revisjonsrapporten gjennom bare å kommentere revisjons-spørsmålene og ikke kommentere all de funn, vurderinger og konklusjoner som revisjonen har rapportert. For det andre må vi kunne spørre oss om Livsløputvalgets rolle og behandling. At de som «fagutvalg» og fremste i linjen mellom befolkningen og politikerne, bare sender saken videre til Bystyret uten en eneste kommentar om hvordan feil og mangler kan ha påvirket brukerne, at lovverk ikke har blitt fulgt eller at de i heletatt ikke kommentert rapporten i et brukerperspektiv til tross for alle de feil og mangler som har blitt påvist.

Han mener kommunen ville ha sagt opp avtalen dersom en privat leverandør hadde levert på samme nivå. Høyrepolitikeren synes samtidig den måte saken bli r behandlet på nå ikke gir helt den tilliten han finner ønskelig.

– Er det nå opp til oss i bystyret å «håpe på» og samtidig vurdere om vi kan tro på at Kommunedirektøren skal klare å «rydde opp» i dette og ikke minst se at fokus for denne tjenesten er rettet mot brukerne. Dette er tross alt en lovpålagt tjeneste med bare et fåtall brukere, avslutter Dag Gjesteby.