Magnus Stø Kittelsen (FrP) fikk stor støtte i forslaget om å åpne opp en gammel kommandobunker i Urheia. Avgjørelsen ble imidlertid ikke tatt i dag.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Stø Kittelsen la saken fram som en interpellasjon, og hadde allerede på forhånd fått et svar fra ordføreren han likte godt. I det svaret kom ordfører Per Kristian Lunden (Ap) med følgende tekst som også ble framsatt som forslag i bystyret:

«Kommunedirektøren legge fram en sak for bystyret om gjenåpning av Gammel kommandobunker og eventuelt andre deler av festningsanlegget.»

– Det er veldig fint at det blir godt tatt i mot, og det er fint å kunne få sett på kostnadene. Så dette var et veldig godt svar fra ordføreren, sier Stø Kittelsen til iRisør.no.

Dette ut fra at det i teksten fra ordføreren også åpnes opp for at det kan gjøres mer i området dersom politikerne ønsker det.

Også andre politikere gikk på talerstolen og ga sin støtte til at det gjøres noe med bunkersen.

Her er interpellasjonen fra Magnus Stø Kittelsen:

INTERPELLASJON FRA RISØR FRP

Gjenåpning av Radarbunkersen, en del av Urheia festning:
I 2012, ble arbeidet med å klargjøre Urheia festning til overtagelse fra Forsvarsbygg
og over til Risør Kommune fullført. Det ble ryddet og tømt, og dessverre i manges øyne rasert mye av den gamle historien som lå i et da godt bevart “Festnung Urheia”. Rom etter rom ble ribbet ned til betongen, inventar fjernet og kastet, dører støpt igjen og det meste av de ytterste løpegangene ble fylt opp m ed pukk.

Krigshistorisk, var dette trist for mange tilbake i 2012, og mange synes fremdeles det
er dumt at de best bevarte bunkersene var de som ble forseglet, og inngangen fylt
opp med pukk. Under Radaren er det ca. 86 kvadratmeter med diverse rom som er lagt brakk, men helt intakte da kun døren er støpt igjen.

Som bildet viser er det også deponert en mengde pukk ned siste trappesats.

Risør FrP har selv kontaktet en entreprenør for rådgivning, som antar en kostnad
rundt 40 – 50.000 for å fjerne alt av pukk og åpne døren inn til Radar – bunkersen.

Nå er det et hav av muligheter vi har som samfunn til å benytte dette fantastiske
område til så mye mer dersom vi åpner opp. Urheia betyr så mye for så mange av oss, uavhengig av alder, og alle har vi minner fra plassen.

La oss nå hjelpe morgendagens minner som skal skapes, ved å åpne opp, og vise
frem dette anlegget og alle de muligheter som kan skapes der for fremtiden.

Vil ordføreren ta opp denne saken i bystyret? Hvis ja, ber jeg om at saken behandle s
nå og har også forberedt et forslag til vedtak som lyder:

Forslag til Vedtak:
1: Bystyret sier ja til å ta tilbake litt av Risør By sin krigshistorie ved å gjenåpne den
forseglede kjelleren i Radar bunkersen.
2: Inndekning av kostnadene relatert til åpningsarbeidet, tas fra disposisjonsfond,
med øvre grense på 70.000, –
3: Kommunedirektøren oppretter en dialog med velforeningen i Urheia for videre
arbeid og bruk av arealene når de er åpnet opp.
For Risør FrP
Magnus Stø Kittelsen

Her er ordførerens svar:

Gjenåpning av Radarbunkersen, en del av Urheia festning

Urheia er en enormt verdifullt friområde som brukes mer og mer. Krigshistorien er en viktig del av det vi kan oppleve i Urheia og jeg er helt enig i at denne delen av historien burde bli mer tilgjengelig – også rent fysisk.

Jeg er åpen for at en gjenåpning av Radarbunkersen som er en del av Urheia festning, er en veldig god ide. Men jeg vil gjerne følge prinsippet om at saker vi behandler i bystyret, hvis de ikke haster spesielt, allerede er godt utredet i andre saker eller har helt åpenbare positive konsekvenser, bør utredes av Kommunedirektøren som underlag for et best mulig politisk vedtak. Det gjelder også vurdering av kostnader. I tillegg kan det være interessant å se om andre deler av festningsanlegget kan gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Jeg ber derfor, på bakgrunn av denne interpellasjonen, Kommunedirektøren legge fram en sak for bystyret om gjenåpning av Radarbunkersen og eventuelt andre deler av festningsanlegget.

Per Kr. Lunden, ordfører