Arbeidet med å løse parkeringsutfordringene i Risør fortsetter. Og drømmen om et anlegg i fjell levere videre – i hvert fall ut året.

Tekst: Tore Myrberg

I går behandlet politikerne i Risør rapporten fra ad hoc-utvalget som har sett på muligheten for et slikt parkeringsanlegg.

Det lå allerede i innstillingen at man ønsker å etablere et parkeringsanlegg i fjell, og at kommunen kan tegne seg for 34 prosent av aksjene, begrenset oppad til 10 millioner kroner.

Petter Emil Gundersen (H) og Dag Gjesteby (H) la fram et forslag under bystyret som tok utgangspunkt i innstillingen fra formannskapet, men med noen presiseringer og tillegg. (Les hele forslaget nederst i saken)

Deres forslag fikk flertall på alle punkter unntatt nummer fire. Punkt fire gikk på at de to høyrepolitikerne ønsket at bystyret skulle bevilge 100 000 kroner til nødvendige oppstartskostnader for interimstyret som skal jobbe videre med parkeringsanlegget.

En av presiseringene som ble gjort, er at kommunen ikke lengre har noe ansvar for å gå inn med sin andel dersom man ikke har fått på plass resterende aksjekapital i løpet av 2021.

En annen ting som ble presisert er at interimsstyret skal holde bystyret oppdatert underveis, og at anbefalte løsninger og forslag med eventuelle alternativer fremlegges for ordinær politisk behandling.

Forslag fra Petter Emil Gundersen og Dag Gjesteby:

På bakgrunn av ulikheter i foreslått fremdriftsplan mellom Formannskapets innstilling som er basert på kommunedirektørens saksframlegg, og ad hoc-utvalgets anbefalinger fremmes følgende forslag til vedtak:

  1. Risør bystyre er positive til at det søkes etablert et parkeringsanlegg i fjell med bakgrunn i ad hoc-utvalgets anbefalinger, og forslag fra kommunedirektøren i dennes saksframlegg. Parkeringsanlegget organiseres som et aksjeselskap, og Risør kommune kan tegne seg for inntil 34 % av aksjene, begrenset oppad til 10 mill kr. Dersom ikke selskapet klarer å hente inn resterende 66 % i aksjekapital innen 31.12.2021, bortfaller bevilgningen fra Risør kommune. Dette ble vedtatt.
  1. Det etableres et interimsstyre bestående av inntil sju representanter, som får i mandat å avklare finansiering, organisering og drift av selskapet. Formell etablering av aksjeselskapet utsettes til anbefalte løsninger er behandlet og vedtatt av bystyret (pkt 6). Dette ble vedtatt.
  1. Risør By AS må sørge for at interimsstyret blir etablert. Interimsstyret konstituerer seg selv og bestemmer selv hvordan det videre arbeidet med prosjektet skal organiseres og finansieres. Dette ble vedtatt.
  1. Til interimsstyrets disposisjon bevilger bystyret i første omgang kr 100 000 til dekning av nødvendige oppstartskostnader. Inndekning «Rehab-fondet». Dette forslaget fikk ikke flertall.
  1. Interimstyrets oppdrag er å klargjøre hvordan et anlegg kan finansieres og deretter ta fram planer for gjennomføring av utbygging og drift. Dette innbefatter undersøkelse av fjellkvalitet og anbefale valg av lokasjon. Dette ble vedtatt.
  1. Anbefalte løsninger og forslag med eventuelle alternativer fremlegges for ordinær politisk behandling. Dette ble vedtatt.
  1. Det gis tilbakemeldinger til bystyret på framdrift underveis. Disse samkjøres i tid med fremleggelsen av kommunens tertialrapporter. Kontaktperson i Risør kommune er kommunedirektøren eller den han bemyndiger. Dette ble vedtatt.