Gro Bråten, Gruppeleder Ap, Agder fylkesting har sendt oss dette leserinnlegget om bevaring og oppgradering av VTA.

Arbeidsmarkedsbedriftenes store utfordring; en regjering som reduserer handlingsrommet.

Et trygt arbeid til alle er vår jobb nr 1. Det gir fellesskap, mestring, ei lønn å leve av og muligheter til å klare seg selv og ha et godt liv.
For de som av ulike grunner ikke finner veien inn til jobb er det viktig at vi som samfunn har gode tiltak og ordninger for å hjelpe til på veien. Våre kommunale arbeidsmarkedsbedrifter har vært et slikt tiltak, både for de som har behov for arbeidstrening en liten periode før ordinær jobb i andre bedrifter, eller for de som har behov for varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA-plasser) De kjenner sin kommune og lokale bedrifter/næringsliv godt, og har stort nettverk som kommer alle til gode.

Vi har alle drømmer om hva vi ønsker å bli når vi blir store, også barn med nedsatt funksjonsevne ønsker et aktivt liv og en jobb som de har mulighet til å beherske. Da må vi begynne tidlig med å planlegge et utdanningsløp som inkluderer kommunen du bor i fra start til mål. Starten må være i ungdomsskolen, kanskje så tidlig som i barneskolen, med å utfordre interesser, muligheter og drømmer sammen med pårørende og kommunen. Et samarbeid er viktig også i perioden der fylkeskommunen låner elevene mens de tar videregående utdanning – de bor fortsatt i kommunen sin og skal tilbake igjen etter utdanning. Noen skal ha et fagbrev, noen skal være lærekandidat og noen vil ha behov for VTA-plass når de er ferdig med videregående opplæring. Da må VTA-plassene være behovsstyrt, og ikke budsjett-styrt som i dag.

Arbeidsmarkedspolitikken er, i likhet med så mange andre områder, underlagt regjeringens privatiseringsiver og konkurranseopplegg. Oppdragene legges ut på anbud, og i vår region har de siste oppdragene gått til store kommersielle selskaper på bekostning av våre lokalt eide arbeidsmarkedsbedrifter. Mens de nye selskapene rekrutterer, får rigget organisasjonen og gjør seg kjent med lokalt arbeidsliv, får de som tilfeldigvis står klar for tiltaket akkurat nå en dårligere tjeneste.
Det er stort krav til målstyring, inntjening og effektivitet – og mange opplever at det ikke er plass til de i arbeidsmarkedsbedriftene, som nettopp skal ha fokus på denne målgruppen.
Arbeidsmarkedsbedriftene preges av stadig større konkurranse fra kommersielle selskaper og utfordrende rammebetingelser fra Nav. For å møte dette ser vi at arbeidsmarkedsbedrifter over hele landet slår seg sammen.
Er dette en utvikling som kommer brukerne av tjenesten til gode?
Neppe.

Vi mener tjenesten gir best effekt med lokal eller regional forankring og bedrifter som jobber med arbeidsinkludering over tid ved å satse på faste ansatte med blant annet sosialfaglig utdanning og en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bygger kompetanse og fagmiljø. Der det satses på lokalt nettverk i samarbeid med aktive eiere og lokalt arbeidsliv. De lokalt ansatte kan gi støtte til bedriftene som tar inn personer som trenger arbeid underveis, når problemer oppstår, og det gjør de en gang imellom. Dette samspillet og denne oppfølgingen er det svært vanskelig for de store konsernene å gi.

Når bedriftene blir for store har de ikke lokal eller regional forankring. Siden de nye kommersielle selskapene kun tilbyr oppfølging/veiledning er det lett å trekke seg ut av regionen dersom de mister neste oppdrag gjennom Nav, og lete etter oppdrag andre steder. I noen tilfeller ser vi at de nye selskapene ikke klarer å rekruttere nok faste ansatte og må bruke innleie.
Flere av våre lokale arbeidsmarkedsbedrifter har de siste årene mistet oppdrag til kommersielle selskaper, og fokuset er stort på omstilling, sammenslåing og overlevelse. Vilkår som kan gi lite rom for mennesker som av ulike grunner har behov for en tilpasset arbeidsplass.
Arbeiderpartiet vil styrke tiltakene for å hjelpe flere mennesker ut i jobb og går inn for en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Vi vil gi flere sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

Vi vil derfor benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemninger innpass i arbeidslivet. Vi vil også beholde ordningen med varig tilpasset arbeid (VTA-plasser) som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken, og øke antall plasser.

Vi vil innføre et prøveprosjekt med jobbgaranti for utviklingshemmede under 30 år. Vi vil se på muligheter for mer fleksibilitet i arbeidsmarkedstiltakene og gi arbeidsmarkedsbedriftene større tillit til å tilpasse opplegg til den enkeltes forutsetninger, med tydelige forventninger om at alle skal kunne jobbe så mye som de har mulighet til. Vi ønsker også flere tiltaksplasser i VTA-tiltaket.

Vi har stor tro på nærhet til lokalt arbeidsliv også for å lykkes med å gi alle muligheter for aktiv deltakelse i arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedsbedriftene er gode verktøy for å sikre det, men rammevilkårene må være riktige. I dag må bedriftene agere nærmest som ordinære bedrifter med stort fokus på inntjening, utvidelser og sammenslåinger, og mindre på utvikling av tjenesteområdet. Det skaper færre muligheter for de som ikke kan yte 100%.
Taperne av dagens arbeidsmarkedspolitikk er de som trenger tiltakene.

Gro Bråten, gruppeleder Agder Arbeiderparti
Nina Jentoft, medlem hovedutvalget for utdanning og kompetanse Agder Arbeiderparti