I dag er det bystyremøte i Risørhuset med en sak på agendaen: «Reguleringsplan E18 Tvedestrand-Bamble – Høringsinnspill fra Risør kommune».

Tekst: Tore Myrberg

Du kan følge møtet direkte på våre sider, og dermed få med deg hele diskusjonen.

Det som nå skal behandles er reguleringsplanen som er lagd for indre linje. Saken har vært til behandling i Miljø- og teknisk utvalg. Her ble følgende lagt til kommunedirektørens  innstilling

Miljø- og teknisk utvalgs innstilling: 

Odd Eldrup Olsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Risør kommunestyre stiller seg bak Nye Veiers initiativ og ønske om en alternativ utredning av E18 gjennom kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand som gjennom gjenbruk og utvidelse av eksisterende E18 i større grad ivaretar klima- og naturhensyn. Utredningen må resultere i alternative planutkast som kan vurderes i forhold til det nåværende planutkastet.

Odd Eldrup Olsens (Ap) tilleggsforslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme (Venstre).

I tillegg ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. Den kan du lese her:

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Risør kommunestyre oversender vedlegg 1 som Risør kommunes høringsinnspill til
Reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble og vil spesielt peke på følgende:
1. Planens detaljeringsgrad
 Planens detaljeringsgrad er uvanlig lav, og enkelte strekninger er så lite detaljert at vi
frykter den ikke gir tilstrekkelige vilkår for å unngå, begrense, istandsette og kompensere
for negative virkninger for miljø og samfunn. Planen kan ikke vedtas uten at veiens høyde
er avklart på et mer detaljert nivå enn dagens planforslag viser.
 Planen bør vise illustrasjoner for broer, konstruksjoner, over- og underganger osv. Dette
foreligger ikke i dag, og gir stor usikkerhet i forhold til hvilke hensyn som blir ivaretatt.
 Bestemmelsene til planen må være på et langt med detaljert nivå, slik at vi er sikre på at intensjonene i planforslaget blir ivaretatt. Det gjelder spesielt for utforming av kryss- og
kollektivanlegg. Det må henvises til konkrete og daterte dokumenter/fagrapporter.
2. Planens målsettinger
 Risør kommune forventer at det gjøres et systematisk arbeid med vurdering av hvorvidt
planens målsettinger er oppnådd, slik det ble gjort i kommunedelplanen (KDP) i 2019.
Måloppnåelse må også vurderes mot alternativene som er utredet i planprosessen.
Tilpasninger som gir økt måloppnåelse bør vurderes, eksempelvis
infrastrukturinvesteringer, kollektivtrafikktiltak, trafikksikkerhetstiltak og tiltak for natur/miljø.
3. Klima og miljø
 Veiutbyggingen er det største klima- og naturinngrepet i Risør kommune noensinne.
Konsekvensene for klima, naturmangfold, kulturarv, friluftsinteresser, nærmiljø,
økosystemer, etc. er svært omfattende, og det forventes at Nye Veier gjør det de kan for å
unngå, begrense, istandsette og kompensere for negative konsekvenser.
 Det er naturlig at klimaregnskap og virkninger for tilbakeføring av dagens vei mellom
Pinesund og Moland inngår i klimaregnskapet i reguleringsplanen.
4. Risørkrysset:
 Risør kommune forventer at Nye Veier oppfyller sin del av avtalen, og, sitat fra gjeldende avtale: «vil planlegge og gjennomføre etterbruk av riggplasser og etablering av
deponiplasser i samarbeid med Risør kommune ved Moland industriområde (vest) og ved
kryssområdet ved E18 hvor kommunen skal ha framtidige næringsarealer med eksponering
mot E18».
 Brukbarheten til masselagringsområdene D41 og D42 Rundholt må sikres gjennom
minimumshøyder eller krav om at områdene skal tilpasses høyden på omkringliggende
veier. Områdene må fylles med byggbare masser (kvalitetsfylling).
 Deponiområdet D42 Rundholt må utvides mot sør slik at det muliggjør oppfylling av mer
masser til anvendelige næringstomter med bredde på minimum 100 meter.
Dokumentnr.: 19/13213-219 side 2 av 13
 Deponiområde D41 Rundholt må også utvides for å muliggjøre et framtidig serviceanlegg
med et stort antall ladeplasser ved Risørkrysset, eksempelvis i kombinasjon med
kollektivanlegget.
 Strømkapasitet for ladestasjoner og industrietablering må håndteres i planen og videre
prosess.
 Kollektivanlegg: Det må legges fram skisse/ planforslag for terminalen for å kunne
kvalitetssikre at størrelsen på det regulerte arealet dekker nødvendige behov, slik at det blir
tilstrekkelig antall av både oppstillingsplasser for buss og parkeringsplasser for reisende.
 Kollektivløsningen må sikres gjennom tydelige bestemmelser:
o To holdeplasser med overbygd venteareal ved lokalveien fv. 416.
o To holdeplasser med overbygd venteareal i tilknytning til rampene på E18.
o Terminalløsning med plass til minimum 4 bussoppstillingsplasser og overbygd
venteareal.
o Snumuligheter for lokalbussene i begge retninger.
o Trygge og oversiktlige venteområder og gangforbindelser.
o Minimum 80 parkeringsplasser, hvorav mange med lademulighet (kan sees i
sammenheng med veiserviceanlegget).
o Sykkelparkeringsplasser.
 I planbestemmelsene må det inkluderes rekkefølgekrav om at alle tilførselsveier, gang- og sykkelveier, kollektivanlegg og innfartsparkeringer (inkludert ladestasjoner) som inngår i
veianlegget, skal ferdigstilles samtidig med hovedveianlegget.
5. Massedeponier og masselagring
 Det må prioriteres høyt å deponere masser til Risørkrysset (kvalitetsfylling), i et omfang
som står i henhold til intensjonen i avtalen fra 2019.
 Nye Veier har gått bort fra å benytte Moland Vest som deponiområde pga. dårlige
grunnforhold. Det forventes at det da ses på andre kompensasjonstiltak for attraktiviteten til Moland Industriområde.
 Det er en klar forventning om at Nye Veier ferdigstiller en mer detaljert plan for bruk og
etterbruk av massedeponiene før planen skal endelig vedtas.
 Deponiområdene må ikke medføre forringet vassdrags- og vannkvalitet. Forpliktelsene fra kommunedelplanen om Molandsvann må opprettholdes, dvs «Veianlegget skal utformes på en slik måte at vannkilden ikke forurenses». Det bør nedfelles med hensynssone og i
bestemmelsene.
 Det må være et krav at massedeponiene tilpasses omgivelser og landskap, og at det
forankres i bestemmelsene.
6. Knutebekken/Savannet:
 Planbestemmelsene må sikre at broløsningen over Savannet ivaretar vernet vassdrag,
sideterreng, naturmangfold, kulturminner og ferdselsårer. Risør kommune kan ikke
akseptere utfylling helt ned mot Savannet, og heller ikke bropilarer i selve vassdraget.
 Planbestemmelsene må sikre broløsning over Knutebekken. Risør kommune kan ikke
akseptere at Knutebekken skal legges i kulvert eller at bekkedraget fylles igjen. Foreslått
«friluftskulvert» sør for Knutebekken må flyttes for å ha en ønsket funksjon og den bør
erstattes med kjørbar kulvert ved landbrukseiendommen Lia, ca 2 km lenger sør.
 Det er gjort en utredning om bru og fyllingsløsning, men i denne er ikke-prissatte
konsekvenser vektet alt for lavt, spesielt fordi det ikke er gjort kartlegging av forekomst av
artsmangfold i bekken og bekkedraget, f.eks ål, insekter osv. Vi er ikke enige i at bro og
fylling har lik verdi i friluftslivssammenheng.
 For dimensjonering av kulvert til Knutebekken (200-årsflom med klimapåslag) er det tatt
utgangspunkt i at Knutebekken skal legges i kulvert i 30 meter. I plankartet er lengden satt
til 130 meter, så det må derfor gjøres nye beregninger. Vi stiller store spørsmåltegn ved
hvordan den lange kulverten kan ivareta naturmangfoldet og sammenhengene i
vassdragene og dalføret.
7. Viltkryssinger
 Viltløsninger i Risørkryssområdet må sikres gjennom planbestemmelser og/eller egne
illustrasjoner.
 Viltkryssing i Barlinddalen bør flyttes lenger sør for å samsvare bedre med landskap,
eksisterende vilttrekk og hensynssone fra KDP.
 I henhold til KDP må det være viltkryssing ved Moltekjerr, vest for Molandsvann. Denne kan kombineres med friluftsbruk.
8. Nærføring Lia
Dokumentnr.: 19/13213-219 side 3 av 13
 Det må stilles krav til maksimumshøyder på veilinja forbi landbrukseiendommen Lia, slik at støy- og landskapsulemper minimeres. Veien bør legges lavere enn dagens terreng,
fortrinnsvis i skjæring forbi Lia.
 Det bør etableres kryssingsmulighet ved Lia for hensiktsmessig drift av
landbrukseiendommen.
 Ny atkomstvei til Lia bør legges nær E18-linja for å unngå unødig oppsplitting av areal og uhensiktsmessig arealbruk.
9. Friluftsliv
 Før planen kan vedtas må det foreligge en avtale om kompenserende tiltak til turstiene som blir bygd ned av ny E18, gjerne i samarbeid med andre kommuner og lag/foreninger. Det gjelder spesielt for områdene ved Lia/Langtveit og ved Moltekjerr.
10. Støybelastning og støydempende tiltak
 Det må på plass bestemmelser om støyskjermingstiltak som skåner bebyggelse og
verdifulle friluftsområder, f.eks Lia, Savann, Snøreis, Molandsvann.
 Se kartet i vedlegg 3 hvor vi har tegnet inn strekninger som bør ha støyskjerming.
11. Lokalveisystemer
 Konsekvenser for fv. 416 gjennom Torbjørnsdalen og fv. 418 gjennom Søndeled må
utredes i fagrapporten «Trafikale virkninger», og tiltak må vurderes.
 Konsekvenser for dagens E18 fra Vinterkjær til Moland, inkludert kryssløsning ved Akland og bru fra Lindlandsveien, må utredes i fagrapporten «Trafikale virkninger», og tiltak må vurderes, inkludert fjerning av stor betongbro (Lindlandsveien).
 Molandskrysset må inkluderes i planområdet, slik at tilpasning av infrastruktur og
næringsarealer kan innarbeides i prosessen rundt tilbakeføring av Næringsveien.
12. Fv. 416, Risørveien
 Det må innarbeides bussholdeplasser ved krysset mot Torbjørnsdalen/Moland.
 Det bør innarbeides hensynssone med tilhørende bestemmelse for områdene ned mot
Aklandstjenna for å unngå negativ påvirkning for elvemuslingene i Hammerbekken.
13. Vann, vassdrag, verna vassdrag, kantvegetasjon
 Risør kommune er bekymret for at veitiltaket innebærer en stor risiko for negativ påvirkning av nasjonalt viktige forekomster av blant annet elvemusling og ål og deres leveområder.
 Nærføring til verna vassdrag må håndteres i tråd med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og vurderinger knyttet til vannressurslovens § 23. Alle vassdragstiltak som kan være til skade/ulempe for noen allmenne interesser må inngå i reguleringsplanen, og må være tilstrekkelig belyst.
 Det bør være en hensynssone på minimum 100 meter i kantsonen fra verna vassdrag (jfr rikspolitiske retningslinjer om verna vassdrag), med tilhørende bestemmelser knyttet til
verneformålet.
 Tiltaksplan for den rødlistede arten elvemusling må foreligge, jfr planprogrammet.
14. Tunnel Eksjø
 Tunnelløsning ved Eksjø vurderes å gi en klar forbedring for vilt og friluftslivsinteresser. Det har også positive konsekvenser for støybildet i området, og bør foretrekkes framfor åpen vei i dagen.