Skatebanen i Risør en Tirsdag i April. Foto: Ketil Thorvaldsen

Førstkommende torsdag skal politikerne i Risør ta endelig stilling til om det skal bygges en skatepark til elleve millioner kroner på Kjempesteinsmyra.

Tekst: Tore Myrberg

I utgangspunktet har politikerne allerede vedtatt bygging av en skatepark på stedet, men da med en kostnadsramme på 6,5 millioner. Det viser seg å være for lite penger til å få på plass den ønskede skateparken.

Etter å ha sendt det hele ut på anbud ser kommunen at den totale kostnaden vil komme på rundt elleve millioner kroner, og dermed må saken opp til ny behandling hos politikerne. Det er imidlertid veldig liten grunn til å tro at de folkevalgte sier nei til å øke finansieringen med 4,5 millioner kroner.

I dokumentene som er lagt fram for politikerne skriver da også saksbehandler Kay Henning Holum at det er lite hensiktsmessig å redusere anlegget i størrelse, eller fjerne elementer, da dette ikke vil gjøre store utslag i økonomien i prosjektet. Han poengterer samtidig at en nedskalering heller ikke vil gi et fullgodt anlegg.

For å finansiere økningen i kostnaden forslås det fra administrasjonen sin side at man legger inn en økning i andelen fra spillemidler og at man øker låneopptaket.

Det understrekes i saken at det i budsjetteringen er lagt inn en buffer for uforutsette utgifter i byggeperioden.