Et enstemmig bystyre sa ja til Risør Havbadforening om å få unntak fra byggeforbudet i strandsonen. Dermed er lanseringen av flytende badstue i Risør ett skritt nærmere lansering.

Tekst: Tore Myrberg  Tegning: Myraker

Saken har allerede vært til behandling i Miljø- og teknisk utvalg, som var positive til søknaden.

Under behandlingen i bystyret ble det poengtert fra Arbeiderpartiet at dette er et vedtak som er fullt reversibelt dersom man senere skulle ønske det. Dette fordi det jo er snakk om en flytende badstue.

Det ble stilt spørsmål til om det vil være fare for kloakkutslipp fra boliger i området som ville være uheldig i forhold til å bade i området.

Her poengterte Einar Werner Frøyna i Risør kommune at det kan skje om man er uheldig, men at det kan overvåkes gjennom å teste vannkvaliteten gjennom prøver jevnlig. Dette har dog en kostnad på 2000 kroner pr. prøve.

Da saken til slutt kom til avstemming ble innstillingen vedtatt med 27 mot 2 stemmer. Her kan du lese hele vedtaket:

Risør bystyre gir dispensasjon fra kommuneplanen (§11-6) og byggeforbudet i strandsonen (§1-8), jfr. § 19-2 i plan- og bygningsloven, for flytebrygge med badstue på følgende vilkår:

 • Bygget skal gis en nøytral farge, evt. ha ubehandlede materialer.

Tiltaket godkjennes i medhold av § 21-4 i plan- og bygningsloven på følgende vilkår:

 • Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 28.04.21 og etter
  gjeldende bestemmelser.
 • Tiltaket godkjennes plassert i horisontal- og vertikalplanet som angitt i søknaden.
 • Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med relevante krav i TEK17.
 • Det må etableres baderepos og badestige.
 • Adkomst må være universelt utformet.
 • Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.
 • Før søknad om ferdigattest kan behandles må ferdigmelding for tilkobling til kommunalt
  VA-nett være sendt inn og godkjent av Enhet for eiendom og tekniske tjenester
 • ”Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse» må sendes inn før
  ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Tiltaket godkjennes plassert i medhold av § 14 i havne- og farvannsloven, på følgende vilkår i medhold av § 16:

 • Sikring med moringer skal ikke være til hinder for kommunens flytebrygge eller
  båttrafikken.
 • Ytterkanten av tiltaket må markeres med indirekte lys.

Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende sendes inn:

 • Erklæring om ansvarsrett for prosjekterende og utførende for alle deler av
  byggearbeidet.
 • Søknad om sanitærabonnement (rørleggermelding) for tilkobling av vann.
 • Gjennomføringsplan
 • Sikring av brygga med fortøyning, moringer o.l. må avklares med Enhet eiendom og
  tekniske tjenester.

For utplassering av badebøyer må det søkes til Kystverket om godkjenning.