Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Risør SV ved Andreas Haugland Ausland og Anniken Thomassen:

FNs nye globale naturavtale og Risør kommune

Naturen rundt oss er fantastisk – men vi mister stadig mer av den. En million arter står i fare for utryddelse, og verdens dyrebestander er gjennomsnittlig redusert med over to tredeler de siste 50 årene. Selv om mye av naturtapet skjer på andre sider av kloden, så har det siste året vist oss at dette til slutt får konsekvenser også for oss i Risør kommune.

COVID-19 har nemlig gitt oss helsekrise og økonomisk krise, men selve viruset henger sammen med en naturkrise: Når dyrenes leveområder forminskes og stadig kommer tettere innpå oss, øker også risikoen for menneskelig kontakt med dyr som bærer smittsomme sykdommer. Flomvern, matsikkerhet, pollinering, bolyst og muligheter i distriktene, trygg transport, reiseliv, opplevelser, næringer til havs og på land – alle disse tjenestene er avhengig av en sunn og levedyktig natur for å fungere. Pandemien har også bevist hvor viktig nærnaturen er som folkehelseverktøy for alle her i Risør.

Til våren skal klima- og miljøministeren representere Norge under FNs naturtoppmøte i Kunming i Kina. Der skal verdens land lande en global avtale for naturen, etter modell fra Parisavtalen. Dette kan bli den viktigste globale avtalen i vår levetid. Dersom Naturavtalen blir ambisiøs, og den forplikter statene, vil den kunne styre oss i retning av en naturforvaltning som er bærekraftig for alle parter. Det krever at verdens ledere klarer å bli enige – slik de ble med klimaavtalen i Paris i 2015. For at dette skal være realistisk, er det viktig at Norge har en offensiv posisjon i forhandlingene. Derfor bør Risør være med på å sende et signal om at Naturavtalen er mer enn bare global politikk – den er også lokalpolitikk. Kommune-Norge er både avhengige av sin egen natur, og at andre land tar vare på sin natur. En ambisiøs naturavtale er derfor viktig for en god framtid i Risør.

Vi oppfordrer derfor kommunestyret til at følgende forslag til vedtak settes på sakslista i kommende kommunestyremøte og tas opp til debatt:
• Risør kommune vedtar å stille seg positive til intensjonene bak FNs nye naturavtale og legger de samme intensjonene til grunn kommunens daglige drift og arbeid.
• Risør kommune ber Regjeringen om å ha en offensiv posisjon til vårens forhandlinger under FNs naturtoppmøte i Kunming i Kina.

Risør SV ved Andreas Haugland Ausland og Anniken Thomassen