Styret i det interkommunale plansamarbeidet for ny E18 var onsdag på busstur for å se på mulighetene for gjenbruk av eksisterende vei.

Tekst: Tore Myrberg og pressemelding fra Nye Veier

Det hele skjedde i forkant av de direktesendte møtet på Søndeled.

Du kan se hele møtet her (artikkelen fortsetter under videovinduet):

Under selve møtet fikk politikere og tilhørere presentert nye muligheter for hvordan veien skal gå gjennom blant annet Risør. I noen av forslagene er det tatt mer hensyn til å bruke dagens E18, noe som gjør at man blant annet nå ser på muligheten til å legge veien helt nedenom industriområdet på Moland i Risør, noe de næringsdrivende på stedet har sagt er vesentlig for drift og framtidig vekst.

I tillegg til informasjonen som kom fram i møtet, er det også klart at Nye Veier skal i møter med alle de berørte kommunene i siste halvdel av august, og mange håper nok på at det da vil bli litt mer klarhet i hva som står fram som det det beste trasévalget.

Får lov med lavere fart

Samtidig har nå Nye veier fått klarsignal fra Vegdirektoratet for å kunne planlegge for en fart på 100 km/t for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Utgangspunktet for planarbeidet har hittil vært firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Nye Veier har imidlertid ønsket mer handlingsrom i valg av veiløsninger og søkte fravik fra gjeldende håndbøker.

– Nå får vi mer handlingsrom til å utvikle et godt prosjekt og i valg av veiløsninger på denne strekningen. Vi vurderer to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er å vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Det andre er optimalisering av reguleringsplanforslaget fra 2021. I begge tilfeller er veinormalene en utfordring siden dagens bestemmelser ikke gir anledning til å bygge vei med fartsgrense 100 km/t., sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

– My bygges som firefelts

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) er også glad for at det nå åpnes opp for lavere fartsgrense, men er klar på hva han mener er minimumsstandarden som det må bygges etter.

– Selv om det blir lavere fartsgrense må vi ha en firefelts vei på strekningen, understreker han.

Den aktuelle strekningen går gjennom seks kommuner og det pågår arbeid med verdioptimalisering for i større grad å hensynta klima- og miljøfaktorer og samtidig oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

– Nye Veier har etterlyst mer handlingsrom for veibygging i Norge og dette er et skritt i riktig retning. Vi må utvikle prosjekter som svarer på de utfordringene som skal løses i de områdene vi skal planlegge og bygge vei. Det er flere utfordringer med dagens krav til veistandard slik de framkommer i veinormalene. Veinormalene tar ikke nok hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø, som kan variere stort mellom strekninger og prosjekter. Vi må bygge riktig veistandard ved første forsøk og det er mulighetene til helhetlige vurderinger vi etterlyser, avslutter Benedichte Limmesand Hellestøl.