Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Hanne Trine Helland Ellefsen og Vidar Iversen i Rødt Risør angående lærerstreiken.

RØDT RISØR STØTTER LÆRERSTREIKEN!

Rødt Risør støtter tariffkravene til de streikende lærerne. I likhet med sykepleierne og andre som sto på under pandemien, ble de møtt med applaus for sin innsats under krevende arbeidsforhold. Men i lønnsforhandlingene blir lærerne tapende part, igjen.

Streiken er nødvendig og rettferdig, mener vi, for å ta igjen år med svak lønnsutvikling og for å styrke faget.

Lærernes lønnsvekst har ligget under frontfagsramma seks av de siste åtte årene. Søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje året på rad.

Heller ikke i årets tariffoppgjør viste forhandlingsmotparten Kommunenes Sentralforbund (KS) noen forståelse for disse forholdene og vilje til å imøtekomme lærernes krav om et skikkelig lønnsløft.

Resultatet i kommuneoppgjøret endte på 3,84 %, – 0,14% høyere enn frontfagsramma på 3,7%. Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag gikk dermed ut i streik. Lærerne sloss for ei rettferdig lønn, for rekruttering til yrket og en god skole for barna.

Et rettferdig lønnsoppgjør for lærerne skal ikke gå ut over andre lønnsmottakere i kommunesektoren. Det er de som har fått rause skatteletter og rundhåndet koronastøtte, de som allerede får mer enn godt betalt, de med høyest inntekt og formue som må bidra mer til fellesskapet. Koronatiltakene har faktisk bidratt til å øke forskjellene. De rikeste har fått mye mer under Solberg. Kommunebudsjettene økte litt i forhold til den forrige regjeringens budsjettforslag for 2022, men langt mindre enn hva AP og SP lovet i valget. Regjeringen må sørge for at de som holder hjula i kommunesektoren i gang får ei anstendig lønn og verdsetter utdanning og kompetanse.

KS hevder at de har fått mandat fra kommunene om å prioritere helsesektoren og nedprioritere lærerne i årets tariffoppgjør. I et av spørsmålene i KS’ debatthefte som ble sendt ut til landets kommuner i vinter, ble det blant annet spurt om kommunene ønsker en opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre hvis rammene fordeles sentralt. Og i såfall hvilke.

Formannskapet i Risør ga 10/2 innspill til KS om å prioritere høyskolegruppene med rekrutteringsutfordringer, som for eksempel sykepleiere og vernepleiere. Disse gruppene bør prioriteres i videre tariffoppgjør, både for å beholde de arbeidstakerne vi har, men også for å gjøre yrkene attraktive for fremtidige arbeidstakere. Men fra Risør formannskap ble det ikke nevnt ett ord om å nedprioritere lærerne. Snarere må en si at utdannede lærere faller under begrepet høyskolegrupper der det er rekruteringsutfordringer, nettopp det formannskapet pekte på i sin høringsuttalelse.

Det er ikke bare tendensiøst, men direkte feil, når KS´ forhandlingssjef tolker formannskapets svar dithen at lærerne ikke skulle prioriteres. All den tid det er et uttalt mål om å satse på skolen, er det merkelig at samtlige fylkeskommuner og 76 % av kommunene som behandlet debattheftet politisk skulle ha gitt innspill om å nedprioritere lærerne. En gjennomgang av svarene fra kommunene på Agder viser da også at et slikt mandat ikke ble gitt. Slik kan de ikke tolkes.

Vi oppfatter det slik at KS’ forhandlingsdelegasjon handler på tvers av de prioriteringene landets kommuner har gitt i dette lønnsoppgjøret, snarere enn i tråd med signalene.
Rødt vil sende en interpellasjon til ordfører i kommunestyremøte torsdag 30.06. Der ber vi Risør kommunestyre sende beskjed til KS´forhandlingssjef Gangsø om at vi ikke ønsker å bli tatt til inntekt for det tilbudet KS har gitt lærerorganisasjonene. Som kommunestyre skal vi ikke blande oss inn i forhandlingene, men ønsker å klargjøre hva formannskapet sa i sitt høringsinnspill: Det må presiseres at formannskapets signal/høringssvar ikke var å nedprioritere lærerne ved årets lønnsoppgjør, men snarere et ønske om å prioritere «høyskolegrupper der det er rekruteringsutfordringer», som sykepleierne, vernepleierne og lærerne.

Hanne Trine Helland Ellefsen og Vidar Iversen, Rødt Risør.